Kursplan för

Medicin 4: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin, 4,5 hp

Medicine 4: Geriatrics, Neurology and Rehabilitation Medicine, 4,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Kurskod
2LG086
Kursens benämning
Medicin 4: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.
 

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Geriatrik

 • förklara vad som utmärker den sköra äldre personen
 • beskriva symptombild och förlopp vid olika demenssjukdomar och relaterade kognitiva störningar
 • diskutera kostens betydelse för äldres hälsa och konsekvenser av undernäring

Neurologi

 • identifiera och särskilja viktiga neurologiska sjukdomstillstånd
 • förklara uppkomst och förekomst av neurologiska symtom
 • förklara typiskt förlopp och behandling av berörda tillstånd inom neurologi

Rehabiliteringsmedicin

 • förklara rehabiliteringsmedicinska begrepp och behandlingsprinciper
 • diskutera hur kulturella faktorer kan påverka synen på sjukdom, behandling och rehabilitering

Innehåll

Kursen består av tre moment: Geriatrik, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin.
 

Geriatrik, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Biologiskt och kognitivt åldrande, begreppet skörhet (tillstånd med nedsatt reservkapacitet i multipla fysiologiska system som medför risk för funktionshinder och sjuklighet) och munhälsa hos äldre
 • Demenssjukdomar och konfusionstillstånd; epidemiologi, symptom och behandling inklusive förekommande läkemedel
 • Begreppet sarkopeni, sjukdomsrelaterad undernäring hos äldre och grundläggande mätmetoder för nutritionsstatus

Neurologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Neurologisk symtomlära och klinisk neurologisk undersökning; diagnostik och behandling inklusive förekommande läkemedel
 • De motoriska och sensoriska systemen; perifera pareser
 • Stroke; skallskador
 • Huvudvärk, yrsel och smärtbehandling
 • Polyneuropati, Guillain-Barrés syndrom, muskelsjukdomar; klinisk neurofysiologi
 • Multipel skleros; amyotrofisk lateralskleros; ryggmärgssjukdomar; epilepsi
 • Parkinsons sjukdom och ”movement disorders”; hjärntumörer

Rehabiliteringsmedicin, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Översikt av rehabiliteringsmedicinska begrepp och arbetsprinciper
 • Hjärnans plasticitet och hjärnskaderehabilitering
 • Kulturella faktorers betydelse för synen på sjukdom, behandling och rehabilitering

Arbetsformer

Föreläsningar

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på självständigt och individuellt utformade inlämningsuppgifter i vartdera momentet geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin.
 
Skriftlig examination rättas anonymt (kodnummer för varje student).
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av inlämningsuppgift räknas som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången höstterminen 2021. Kursen är ersatt med annan kurs och examination erbjuds enligt riktlinjer i kursplanen för 2LG111.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
 

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Fördjupningslitteratur

Neurologi Fagius, Jan; Nyholm, Dag
Åhörarkopior i samband med undervisning. Artiklar och annat material kan tillkomma.