Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos vuxna, 10,5 hp

Speech and Language Disorders in Adults, 10,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20
Kurskod
2LG087
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos vuxna
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-03-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 
  • redogöra för förekomst av och orsaker till tal- och språkstörningar hos vuxna
  • differentialdiagnostisera mellan tal- och språkstörning samt identifiera och kontrastera olika typer av tal- respektive språkstörningar
  • beskriva och motivera val av instrument och metoder för bedömning av tal- och språkstörningar hos vuxna inom ICF:s ramverk
  • föreslå intervention vid tal- och språkstörningar hos vuxna relaterat till olika aspekter av ICF-strukturen och utifrån tillgänglig evidens
  • beskriva hur alternativ och kompletterande kommunikation, inklusive kognitivt stöd (AKK-interventioner) kan genomföras i samarbete med nätverket kring vuxna med tal- och språkstörningar för att öka kommunikativ delaktighet
  • reflektera över lika villkor i förhållande till tal- och språkstörningar hos vuxna
  • diskutera hur bedömning och behandling av tal- och språkstörningar hos vuxna kan genomföras med tolk

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande information om förekomst och orsaker till medfödda och förvärvade tal- och språkstörningar. Vidare beskrivs symtomatologi och differentialdiagnostik mellan och inom olika tal- och språkstörningar, inklusive olika former av neuromotoriska talstörningar, olika afasityper samt kommunikationsstörningar relaterade till högerhemisfärskador, demenssjukdomar och traumatisk hjärnskada. Hur odontologiska förhållanden och konstruktioner kan påverka talproduktionen tas upp. Metoder för bedömning respektive intervention (inklusive alternativ och kompletterande kommunikation) av tal- och språkstörningar hos vuxna relaterade till funktions-, delaktighets- och aktivitetsaspekter såväl som person- och omgivningsfaktorer diskuteras. Hur kommunikationsinterventioner kan förebygga och avhjälpa olika former av utmanande beteenden belyses. Vidare problematiseras hur bedömning och intervention kan genomföras med hjälp av tolk samt vilka utmaningar som kan uppstå vid flerspråkighet. För området relevanta likabehandlingsfrågor diskuteras också.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp.

Obligatorisk närvaro vid alla undervisningsmoment förutom föreläsningar, om inget annat anges på schemat. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig tentamen samt uppgift för fördjupade självstudier som redovisas skriftligt och muntligt.

Skriftlig tentamen rättas anonymt (kodnummer för varje student). 
Vid underkänt resultat på skriftlig tentamen har studenten rätt till ytterligare fem tentamenstillfällen varav det första inom fjorton dagar efter delgivande av resultat. Det andra tentamentstillfället äger rum innan nästkommande terminsstart. Det tredje omtentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Inlämning av blank skrivning räknas som ett provtillfälle. Provtillfälle till vilken studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle. Självstudieuppgift som vid redovisningen inte uppfyller kriterier för godkänt kan kompletteras skriftligt enligt anvisning av examinator.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Hartelius, Lena Dysartri - bedömning och intervention : vid förvärvade neurologiska talstörningar hos vuxna
Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Beukelman, David R.; Mirenda, Pat; Beukelman, David R. Augmentative and alternative communication : supporting children and adults with complex communication needs
Manasco, Hunter Introduction to neurogenic communication disorders
Artiklar motsvarande ca 150 sidor tillkommer.