Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos vuxna - verksamhetsintegrerat lärande, 12 hp

Speech and Language Disorders in Adults - Work-integrated Learning, 12 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT21
Kurskod
2LG088
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos vuxna - verksamhetsintegrerat lärande
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten under handledning kunna: 
 • kartlägga, bedöma och diagnostisera tal-, språk- och kommunikationsstörningar hos vuxna samt planera, genomföra och utvärdera logopedisk intervention
 • formulera sig tydligt och korrekt i journal, remissvar och skriftliga råd/informationsmaterial
 • utbyta information och ge råd till patient/brukare, och i förekommande fall närstående och personal
 • reflektera över likheter och skillnader i det logopediska omhändertagandet av vuxna patienter med förvärvade skador och med medfödda skador
 • bedöma behov av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) hos vuxna med tal- och språkstörningar, instruera användningen av detta samt resonera om AKK som del i intervention för patientgruppen
 • visa ett professionellt förhållningssätt i mötet med patient, närstående, övrig personal och kolleger
 • samverka med andra professioner och reflektera över hur samverkan med andra yrkeskategorier påverkar patientsäkerhet och kvalitet i vården
 • identifiera en individs verbala och icke-verbala uttryck för kommunikativ funktion och språkförståelse
 • instruera avspännings-, andnings- och röstövningar med en välfungerande röstteknik samt översiktligt beskriva syftena med dessa övningar
 • agera i en professionell logopedroll i fingerade behandlingsmöten med patienter samt ge och värdera återkoppling i övningssituationen
 • genom återberättande av egna och andra studenters patientmöten analysera olika samtalsrelationer

Innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom de logopediska verksamhetsområdena tal-, språk- och kommunikationsstörningar hos vuxna och innefattar utredning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter/brukare inom verksamhetsområdet. Motivering av val av metoder utifrån aktuell teori och evidens och med avseende på ICF-klassifikation ingår i kursen liksom reflektion över bedömning/behandling vid flerspråkighet.
 
I kursen ingår följande aktiviteter inom strimman Professionell utveckling: Träning av den egna rösten och det egna talet, fortsatta Barnobservationer samt Professionellt förhållningssätt. Träning av den egna rösten och det egna talet innehåller praktiska övningar gällande hållning, andning, avspänning, artikulation och röstfunktion samt träning av logopedrollen genom interaktivt lärande. Reflektion runt patientmöten, yrkesrollen och olika terapeutiska situationer som uppstår under praktikperioden ventileras i reflektionsgrupper tillsammans med en leg. psykolog.

Arbetsformer

Kursen omfattar kliniska auskultationer, eget patientarbete under handledning i mindre grupper om 2-6 studenter. Gruppövningar och seminarium förekommer också i aktiviteterna inom Professionell utveckling.
 
All undervisning är obligatorisk om inget annat anges på schemat. Vid kortare frånvaro ansvarar studenten själv för att ta kontakt med handledare och vid längre frånvaro även med kursansvarig lärare. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Studieresultat kan inte rapporteras innan studenten deltagit i samtliga obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa tillfälle kursen ges.

Examination

Aktiviteter inom Professionell utveckling-strimman examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriska aktiviteter. Sammanlagd examination av genomförd verksamhetsförlagd utbildning (VFU-VIL, auskultation) innebär bedömning av uppnådda lärandemål enligt särskilt instrument, muntligt examinationsseminarium samt godkända obligatoriska moment.
För godkänd på den klinisk/praktiska utbildningen (verksamhetsförlagd utbildning) krävs, utifrån ett särskilt bedömningsinstrument: färdigställande av journaler, tillämpning av kunskaper och färdigheter enligt lärandemålen samt förmågan att samarbeta. Vid bedömningen tas också hänsyn till ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienten/brukaren, anhörig och annan personal. Denna bedömning ställs i relation till vilken termin studenten befinner sig på.

Studerande som inte blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att gå om det aktuella momentet en gång. Efter två underkända praktikperioder i samma moment kan studenten söka dispens hos utbildningsnämnden för att genomgå momentet ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tilllfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Möjlighet att genomföra kursen med denna kursplans lärandemål och uppläggning kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Studenten förväntas följa de rutiner för hygien och arbetskläder som finns i den verksamhet där man är placerad.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Manualer finns på respektive praktikplats och på Enheten för logopedi. Ytterligare testmanualer tillkommer beroende på vad som används i verksamheten på respektive praktikplacering.

Lindström, Eric; Werner, Christina A-ning : neurolingvistisk afasiundersökning. Manual
Hartelius, Lena Dysartri - bedömning och intervention : vid förvärvade neurologiska talstörningar hos vuxna