Kursplan för

Talflytstörningar, 3 hp

Fluency disorders, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT21 , VT22 , VT24
Kurskod
2LG089
Kursens benämning
Talflytstörningar
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För tillträde till termin 6 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för förekomst av och orsaker till stamning och skenande tal hos barn och vuxna och differentialdiagnostisera mellan olika typer av talflytsstörningar
  • beskriva och motivera val av instrument och metoder för bedömning av talflytsstörningar inom ICF:s ramverk
  • föreslå intervention vid talflytsstörningar hos barn och vuxna utifrån tillgänglig evidens samt relatera till olika aspekter av ICF-modellen
  • beskriva hur talet kan påverkas av olika kommunikationssituationer och vad det kan få för konsekvenser för individens emotioner och psykologiska utveckling
  • reflektera över eget och andras bemötande av barn och vuxna med talflytsstörningar och över relevanta aspekter gällande lika villkor

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande information om orsaker och förekomst när det gäller
störningar i talets flyt (stamning, skenande tal) hos barn och vuxna. Vidare beskrivs symtomatologi och differentialdiagnostik mellan och inom olika typer av talflytstörningar. Kommunikativ aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning till följd av talflytstörningar belyses. Hur förvärvade neurologiska sjukdomstillstånd kan påverka talflytet tas upp.
Metoder för bedömning respektive intervention av talflytstörningar hos barn och vuxna relaterade till funktions-, delaktighets- och aktivitetsaspekter såväl som person- och omgivningsfaktorer diskuteras.
För området relevanta likabehandlingsfrågor diskuteras också.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig individuell examination. Skriftlig tentamen rättas anonymt. 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje examinationstillfället är nästa ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Seery, Carol H. Stuttering : foundations and clinical applications, global edition
Artiklar motsvarande 100 sidor tillkommer.