Kursplan för

Dysfagi - verksamhetsintegrerat lärande, 6 hp

Dysphagia - Work-Integrated Learning, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22 , VT24
Kurskod
2LG091
Kursens benämning
Dysfagi - verksamhetsintegrerat lärande
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till termin 6 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet. För tillträde till kursen Dysfagi - verksamhetsintegrerat lärande krävs godkänt resultat på kursen Tal- och språkstörningar hos vuxna - verksamhetsintegrerat lärande på termin 5.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • undersöka och diagnostisera dysfagi hos personer i olika åldrar
  • planera, genomföra och utvärdera behandling av personer med dysfagi
  • dokumentera bedömning och behandling inom området på ett för ändamålet korrekt sätt
  • ge tydlig och korrekt skriftlig och muntlig information och råd med eller utan AKK, anpassad till patienten, närstående och personal i olika typer av verksamheter
  • beskriva ätande och sväljning vid matningssituationer beskriva hur kommunikation mellan den som matar och den som äter påverkar ätandet
  • reflektera självständigt över den egna och andras roll som aktiv deltagare och observatör i möten med patienter, anhöriga och personal 
  • värdera behovet av teamsamarbete och diskutera dess betydelse för patientsäkerheten
  • reflektera över etiska frågeställningar relaterade till omhändertagandet av patienter med dysfagi

Innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom det logopediska verksamhetsområdet dysfagi och innefattar utredning, bedömning, analys och behandling av patienter i olika åldersgrupper. I kursen ingår också att kunna motivera metoder utifrån aktuell teori och evidens och med avseende på ICF-klassifikation. På kursen diskuteras också hur kommunikativt stöd kan underlätta rådgivningen och förbättra patientsäkerheten samt laboration för träning av bedömning och behandling.

Kursens PU-aktiviteter innehåller kunskap om organisation av hälso- och sjukvård för bl a patienter med dysfagi, jämförelse av situationer runt ätande, matning i vardaglig miljö med vuxna och barn, fortsatta reflektionsgrupper runt bemötande och den egna studentsituationen.

Arbetsformer

Kursen omfattar seminarium, kliniska auskultationer, eget patientarbete under handledning i mindre grupper om 2-6 studenter. Gruppövningar, intervjuer och seminarium förekommer också vid aktiviteter inom Professionell utveckling.
 
All undervisning är obligatorisk om inget annat anges på schemat. Vid kortare frånvaro ansvarar studenten själv för att ta kontakt med handledare och vid längre frånvaro även med kursansvarig lärare. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Studieresultat kan inte rapporteras innan studenten deltagit i samtliga obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa tillfälle kursen ges.

Examination

Examinationen utgörs av sammanlagd bedömning av uppnådda lärandemål i verksamhet (enligt särskilt bedömningsinstrument), muntligt examinationsseminarium i grupp samt godkända obligatoriska aktiviteter. Vid bedömningen tas hänsyn till ett professionellt förhållningssätt i möten med patienter, anhöriga och personal.

Student som inte blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att gå om den kursen en gång. Efter två underkända praktikperioder i samma kurs kan studenten söka dispens hos utbildningsnämnden för att genomgå kurs ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tilllfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången vårterminen 2022. Kursen är ersatt med annan kurs och examination erbjuds enligt riktlinjer i kursplanen för 2LG114.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Studenten förväntas följa de rutiner för hygien och arbetskläder som finns i den verksamhet där studenten är placerad.

Litteratur och övriga läromedel

Manualer, checklistor, artiklar och kompendium tillkommer, omfattande max 100 sidor (information ges vid kursstart)