Kursplan för

Medicin 5: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri, 4,5 hp

Medicine 5: Ear, Nose and Throat Diseases and Psychiatry, 4,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22
Kurskod
2LG094
Kursens benämning
Medicin 5: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För tillträde till termin 6 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Moment psykiatri (2 hp)
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:

  • Översiktligt beskriva symtom och behandling vid ångestsyndrom, beroendesjukdomar, ätstörningar, psykos, personlighetsstörningar, förstämningssyndrom samt redogöra för symtombild vid psykogena tillstånd med funktionsbortfall (t ex psykogen röststörning eller psykogen dysfagi).
  • Redogöra för olika metoder vid psykoterapeutisk behandling
  • Övergripande redogöra för utredning och behandling av transpersoner med könsdysfori
  • Översiktligt beskriva organisationen av psykiatrisk vård, vård inom rättspsykiatrin samt lagstiftningen rörande psykiatrisk tvångsvård
  • Reflektera över lika villkor i relation till psykisk sjukdom 

Moment öron- näs- och halssjukdomar (2,5 hp)
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:

  • Beskriva vanliga sjukdomar och tumörsjukdomar i öra, näsa, bihålor, munhåla, svalg, inklusive tonsiller och adenoider, och akuta och kroniska infektioner i örat samt redogöra för övergripande behandlingsprinciper för dessa sjukdomar
  • Redogöra för och förklara etiologi och symtomatologi samt behandling av sjukdomar i larynx och stämbanden.
  • Beskriva undersökningsmetoder för diagnostik vid sjukdomar i larynx och stämbanden.
  • Översiktligt redogöra för olika kirurgiska metoder/tekniker vid mikrokirurgi och röstförbättrande kirurgi, konservativa och radikala operationer samt strålning vid larynx- och munhålecancer.
  • Översiktligt beskriva grunderna för farmakologi och olika mediciners eventuella inverkan på röst och tal.

Innehåll

Kursen består av två moment.

Psykiatri, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet avser ge grundläggande kunskaper om symtom och behandling vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd, kunskap om utredning och vård av patienter inom rättspsykiatrin och kunskap om organisation och lagstiftning inom psykiatrisk vård/tvångsvård. Även utredning och behandling av transsexuella patienter berörs.

öron- näs- och halssjukdomar, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet avser att ge kunskaper om orsaker och behandling vid de vanligaste sjukdomarna i öron, näsa, bihålor, munhåla och svalg inklusive tumörsjukdomar.

Symtomatologi, diagnostik och behandling av sjukdomar i larynx samt olika metoder för larynxkirurgi ingår också.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.
 
Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig tentamen samt deltagande vid obligatoriska seminarium (anges i schemat) 

Skriftlig tentamen rättas anonymt. 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje examinationstillfället är nästa ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen kan ges på engelska, om inresande utbytesstudenter ska gå kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Moment Öron- näs- och halssjukdomar

Corbridge, Rogan J. Essential ENT practice : a clinical text Hellier, William P. L.

Obligatorisk litteratur

Mom Psykiatri

Åhörarkopior från föreläsningar

Fördjupnings litteratur

Mom Psykiatri

Shorter Oxford textbook of psychiatry. Harrison, P. J.; Cowen, Philip; Burns, Tom; Fazel, Mina
Allgulander, Christer Klinisk psykiatri