Kursplan för

Fördjupning i logopedisk praktik, 7,5 hp

Advanced Practicum in Speech and Language Pathology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT23 , HT24
Kurskod
2LG097
Kursens benämning
Fördjupning i logopedisk praktik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-04-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till termin 7 krävs godkänt resultat på samtliga kurser från termin 1-5. Student får restera med 7,5 hp från kurser på G2-nivå, termin 6. Dock ska samtliga kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU/VIL) till och med termin 6 vara godkända.

Student som underkänts på VFU till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten under handledning med stor självständighet kunna:

  • Hantera komplexa kliniska situationer samt genomföra personcentrerade anpassningar
  • Bemöta patienter, anhöriga, brukare, kollegor och andra yrkesutövare på ett professionellt sätt
  • Motivera prioritering och val av metod samt genomföra bedömning och intervention inom det valda fördjupningsområdet
  • Beskriva sambandet mellan vetenskaplighet och beprövad erfarenhet för en begränsad interventionsform inom det valda fördjupningsområde

Innehåll

På denna kurs väljer studenterna ett verksamhetsområdedär de fördjupar sina kliniska och terapeutiska kunskaper genom auskultationer, egen färdighetsträning i patientarbete och självständiga litteraturstudier. Studenterna  gör en litteratursökning för en behandlingsmetod inom patientområdet, väljer två relevanta artiklar och jämför dessa. Vetenskapliga fynd diskuteras med handledaren i verksamhet.

Arbetsformer

Praktiken omfattar upp till 30 timmar per vecka inklusive schemalagd tid för handledning och återkoppling. Övrig tid ägnas åt litteratursökning, val av två relevanta vetenskapliga artiklar samt diskussion om artiklarna med handledare i verksamheten, skriftlig och muntlig redovisning. Alla läraktiviteter är obligatoriska om inget annat anges på schemat.

Examination

Uppnådda lärandemål enligt handledares bedömning i  VFU samt e skriftlig redovisning av litteratursökning och diskussion av vetenskapliga artiklar enligt särskilda anvisningar. 

Examinator kan vid ett examinationstillfälle besluta om komplettering av examinationsuppgiften medges. Om en student inte lämnar in komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationstillfällen ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar av eget val inom fördjupningsområdet

Fördjupningslitteratur

Dollaghan, Christine A. The handbook for evidence-based practice in communication disorders