Kursplan för

Fördjupningsseminarier och kritisk granskning, 6 hp

Advanced Seminars and Critical Appraisal, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT24
Kurskod
2LG098
Kursens benämning
Fördjupningsseminarier och kritisk granskning
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-04-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-03-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

För tillträde till termin 7 krävs godkänt resultat på samtliga kurser från termin 1-5. Student får restera med 7,5 hp från kurser på G2-nivå, termin 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Värdera vetenskapliga artiklar inom logopedi eller angränsande fält genom strukturerad kritisk granskning
  • Presentera en teoretiskt reflekterad fördjupning inom ett avgränsat område av logopedi
  • Formulera en sökstrategi för ett vetenskapligt projekt och motivera val av sökord, strategi och källor

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om logopedins vetenskapliga grund och insikt i aktuell forskning. Samtidigt utvecklar studenterna en fördjupad förmåga att kritiskt söka, granska och bedöma relevant information, vilket ger förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet och för forsknings- och utvecklingsarbete. Seminarierna utgör även ett tillfälle där muntlig presentationsteknik utvecklas vidare genom att studenterna ger och får återkoppling från varandra på sin röstanvändning som de tränat under tidigare terminer.

Arbetsformer

Kursen innebär att studenterna tillämpar en strukturerad kritisk sök- och granskningsprocess på publicerad forskning inom logopedi . Resultaten sammanfattas skriftligt och presenteras vid seminarier. Vid frånvaro från obligatoriska moment ansvarar studenten för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Lärandemålen examineras på basis av studenternas skriftliga rapporter samt genomförd presentation och aktiv diskussion vid examinerande seminarier. Examinator kan vid ett examinationstillfälle besluta om komplettering av examinationsuppgiften medges. Om en student inte lämnar in komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationstillfällen ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Fördjupningslitteratur

Orlikoff, Robert F.; Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan Evaluating research in communication disorders