Kursplan för

Medicin 1: anatomi och fysiologi, 6 hp

Medicine 1: Anatomy and Physiology, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21
Kurskod
2LG099
Kursens benämning
Medicin 1: anatomi och fysiologi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-03-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Anatomi, 3 hp
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva de grundläggande principerna för människokroppens uppbyggnad, för cellens och vävnadernas struktur inklusive skallen med näshåla och bihålor samt andingsorganens och sinnesorganens anatomi
  • redogöra för hur det centrala och perifera nervsystemet är organiserat med större uppåt- och nedåtstigande bansystem, hjärnans kärlförsörjning och kranialnerverna samt identifiera och definiera neuroanatomiska strukturer för tal och språk
  • redogöra för andningens muskulatur och dess innervation samt för muskler och nerver i struphuvud, svalg och munhåla

 
Fysiologi, 3 hp
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för nervcellers och muskelcellers funktion, sinnesfysiologi, autonoma nervsystemets funktion, motorik samt respirations- och cirkulationsorganens fysiologi
  • redogöra för talorganens grundläggande funktion samt det perifera och centrala hörselsystemets grundläggande funktion

Innehåll

Kursen innehåller två moment, Anatomi och Fysiologi.
Kursinnehållet i respektive moment utgör en viktig förutsättning för fortsatta studier om sjukdomar och tillstånd som har speciell anknytning till störningar i röst, tal, språk och sväljning.

Anatomi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innefattar teoretiska utgångspunkter för människokroppens grundläggande anatomi, cellens och vävnadernas struktur, skallens och sinnesorganens anatomi.

Vidare avhandlas det centrala och det perifera nervsystemet, hjärnans kärlförsörjning, de tolv kranialnerverna, de språkliga funktionernas neuroanatomi och anatomin i det centrala

hörselsystemet. Dessutom behandlas muskulaturen i andningsapparaten och anatomin i strupe, svalg och munhåla.

Fysiologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innefattar undervisning om funktionen hos nerv- och muskelceller, våra sinnen, funktionen i det autonoma nervsystemet, motorik och fysiologi i respirations- och cirkulationsorganen.

Vidare innefattas undervisning om talorganens och hörselsystemets grundläggande funktion.

Arbetsformer

Föreläsningar samt gruppövningar. Gruppövningar är obligatoriska.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Anatomi, 3 hp
Skriftlig tentamen

Fysiologi, 3 hp
Skriftlig tentamen
 
Skriftlig tentamen rättas anonymt. För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det andra examinationstillfället sker i nära anslutning till det ordinarie. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig examinationsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som ett examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Handouts i samband med undervisning. Artiklar och annat material om max 100 sidor kan tillkomma enligt lärares anvisningar.

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas

Referenslitteratur

Rouse, Matthew H. Neuroanatomy for speech language pathology and audiology