Kursplan för

Professionell utveckling 1, 4,5 hp

Professional Development 1, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2LG100
Kursens benämning
Professionell utveckling 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-03-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva logopedi som profession och akademiskt ämne
  • definiera begreppet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  • använda grundläggande etiska begrepp och principer för att diskutera frågeställningar av relevans för hälso- och sjukvård
  • förklara begreppen "lika villkor" och "hållbar utveckling" och hur de relaterar till logopedisk verksamhet
  • reflektera över betydelsen av teamarbete i vården
  • söka och tolka information i bibliotekskataloger och databaser

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till logopedi som yrke och akademiskt ämne. Psykologi och lingvistik presenteras som teoretiska och metodologiska basämnen i utbildningen till logoped. Kursen behandlar också grundläggande begrepp och principer inom vårdetik och hur de aktualiseras i logopeders arbete. Vidare tar kursen upp likabehandling och hållbar utveckling.
 
Kursen innehåller informationssökning i databaser och bibliotekskataloger som studenterna behöver under utbildningen och i yrkeslivet. Det akademiska skrivandet behandlas med tyngdpunkten på att skriva för att lära och presentera. Krav och förväntningar på akademiska texter diskuteras också.

Aktiviteter som berör teamarbete sker huvudsakligen i interprofessionell samverkan.
Kursen innehåller också en orientering i kliniskt arbete genom  observation av patientbesök och gruppdiskussioner med yrkesverksamma logopeder, samt reflektion kring den egna professionella utvecklingen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Dokumentation i portfölj för professionsutveckling.
Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig inlämningsuppgift. För godkänt betyg krävs att den skriftliga inlämningen ska ha tydlig disposition och vara formulerad enligt grundläggande normer för svensk sakprosa och språkriktighet (såsom behärskning av stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad).
Vid underkänd inlämningsuppgift ges tillfälle till förnyad inlämning eller komplettering av uppgiften under innevarande termin enligt kursansvarigs anvisningar.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska aktiviteter.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 2LG069 Introduktion till logopedi.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Lynöe, Niels Medicinska etikens ABZ Juth, Niklas