Kursplan för

Professionell utveckling 2, 1,5 hp

Professional Development 2, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT23
Kurskod
2LG102
Kursens benämning
Professionell utveckling 2
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Studenten får restera med högst 15 hp från termin 1 på Logopedprogrammet.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Observera och beskriva interaktion mellan förälder och spädbarn i hemmiljö
  • Ge exempel på principer för konstruktiv återkoppling samt resonera om hur andras återkoppling kan användas i det egna lärandet
  • Reflektera kring grundläggande intervju- och samtalsmetod förankrat i teori

Innehåll

Kursen ingår i en strimma från termin 1 till termin 7. Strimman ger kunskaper och färdigheter inför yrkesrollen som logoped. På denna kurs lär sig studenterna observera och beskriva interaktion. De lär sig principer för intervju- och samtalsmetod som är centrala i mötet med patienter och deras närstående. Studenterna tränar återkoppling på varandras skrivande utifrån krav på akademisk text som introducerades på kursen Professionell utveckling 1, termin 1. Genom auskultationer får de ytterligare kunskap om yrkesrollen och erfarenhet inför kommande verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, observationer, seminarier och auskultation. Övningar, observationer och seminarier är obligatoriska om inte annat anges i schemat. Studenterna tar kontakt med föräldrar till ett spädbarn och informerar om syftet med och innehållet i barnobservationerna. Studenterna gör även en studioinspelning av sina röster som led i träningen av den egna rösten och talet. De genomför auskultationer hos logopeder.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Individuella skriftliga uppgifter samt muntlig redovisning. För godkänt betyg på skriftlig inlämning krävs att texten har en tydlig disposition och är formulerad enligt grundläggande normer för svensk sakprosa och språkriktighet (såsom behärskning av stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad).
Vid underkänd inlämningsuppgift ges tillfälle till förnyad inlämning eller komplettering av uppgiften under innevarande termin enligt kursansvarigs anvisningar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje examinationstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten  inkommit med skriftlig inlämning. Inlämning av blank skriftlig uppgift räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Övningsmaterial och instruktioner till övningar m.m. samt handouts distribueras i samband med undervisningen.

Fördjupningslitteratur

Ljunggren, Ingrid Samtalet som psykologisk metod