Kursplan för

Professionell utveckling 4, 1,5 hp

Professional development 4, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
2LG107
Kursens benämning
Professionell utveckling 4
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2021-10-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Studenten får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet och behöver även godkänt resultat på kursen Professionell utveckling 3, termin 3.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

  • genom avspännings-, andnings- och röstövningar tillämpa en välfungerande röstteknik samt översiktligt beskriva syftena med dessa övningar
  • beskriva observatörens förhållningssätt till den triadiska situationen, dvs. observatör, observerad person och närstående samt reflektera över hur denna triad kan hanteras under olika omständigheter

Innehåll

I kursen ingår fortsatta barnobservationer med redovisning vid gruppseminarium. Uppgifter för fördjupad träning i observation och transkription av samtal kommer vara i centrum för barnobservationsseminarierna parallellt med reflektioner kring observatörsrollen. I kursen ingår också grundläggande kunskaper i juridik för journalskrivning för logopeder. Vidare ingår aktiviteter som bygger vidare på grundläggande kunskaper om intervju- och samtalsmetodik från termin 2. Fortsatt träning av den egna rösten och det egna talet omfattar praktiska övningar gällande hållning, andning, avspänning, artikulation och röstfunktion.

Arbetsformer

Kursen består av observationer, seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

All undervisning är obligatorisk om inget annat anges på schemat. Vid kortare frånvaro ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Studieresultat kan inte rapporteras innan studenten deltagit i samtliga obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examintors anvisningar. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa tillfälle kursen ges.

Examination

Aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rekommenderad litteratur

Obligatorisk litteratur