Kursplan för

Medicin 4: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri, 4,5 hp

Medicine 4: Ear, Nose and Throat Diseases and Psychiatry, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2LG108
Kursens benämning
Medicin 4: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser på Logopedprogrammets termin 1, 2 och 3 ska vara avklarade.

Mål

Moment Psykiatri (2 hp)
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:

  • Översiktligt beskriva symtom och behandling vid utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, könsinkongruens, ångestsyndrom, beroendesjukdomar, ätstörningar, psykos, tvångssyndrom och relaterade störningar, personlighetsstörningar, samt bipolära syndrom och depressiva syndrom.
  • Redogöra för olika metoder vid psykoterapeutisk behandling
  • Översiktligt beskriva organisationen av psykiatrisk vård samt lagstiftningen rörande psykiatrisk tvångsvård
  • Översiktligt beskriva olika synsätt på orsaker till, samt transkulturella aspekter på, psykisk sjukdom samt diagnostiska principer och system inom psykiatrin
  • Reflektera över lika villkor i relation till psykisk sjukdom 

Moment Öron- näs- och halssjukdomar (2,5 hp)
Efter avslutat moment förväntas studenten kunna:

  • Beskriva vanliga sjukdomar och tumörsjukdomar i öra, näsa, bihålor, munhåla, svalg, inklusive tonsiller och adenoider, och akuta och kroniska infektioner i örat samt redogöra för övergripande behandlingsprinciper för dessa sjukdomar samt ÖNH-relaterade symptom vid covid-19
  • Redogöra för och förklara etiologi och symtomatologi samt behandling av sjukdomar i larynx, trakea och stämbanden.
  • Beskriva undersökningsmetoder för diagnostik vid sjukdomar i larynx och stämbanden samt översiktligt vid dysfagi inklusive kranialnervsstatus.
  • Översiktligt redogöra för olika kirurgiska metoder/tekniker vid mikrokirurgi och röstförbättrande kirurgi, konservativa och radikala operationer samt strålning vid larynx- och munhålecancer samt känna till vilka biverkningar/konsekvenser sådana ingrepp/behandlingar kan få.
  • Översiktligt beskriva grunderna för farmakologi och olika mediciners eventuella inverkan på röst, tal och sväljning.

Innehåll

Kursen består av två moment.

Psykiatri, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger grundläggande kunskaper om symtom och behandling vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd och könsinkongruens samt om lagstiftning inom psykiatrisk vård/tvångsvård. Även organisationen av den psykiatriska vården behandlas.

Öron-, näs- och halssjukdomar, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Kursen ger grundläggande kunskaper om symptom och behandling vid de vanligaste sjukdomarna i öron, näsa, mun, bihålor, larynx och hals samt symptom vid covid-19. Information om undersökningsmetoder som används vid diagnostisering gås igenom samt hur läkemedel kan påverka röst, tal och sväljning.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Undervisning kan ges på engelska.
 
Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta examinator för ersättningsuppgift.
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examintors anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig tentamen samt deltagande vid obligatoriska seminarier (anges i schemat) Skriftlig tentamen rättas anonymt.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje examinationstillfället är nästa ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen kan ges på engelska, om inresande utbytesstudenter ska gå kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Moment Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi Anniko, Matti

Moment Psykiatri

Åhörarkopior från föreläsningar används som obligatoriskt lärandematerial.

Rekommenderad litteratur

Moment Öron-, näs- och halssjukdomar

Corbridge, Rogan J. Essential ENT

Fördjupningslitteratur

Moment Psykiatri

Allgulander, Christer Klinisk psykiatri
Marwick, Katie Crash Course Psychiatry