Kursplan för

Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande, 6 hp

Voice and Fluency Disorders - Practice Integrated Learning, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2LG110
Kursens benämning
Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser på Logopedprogrammets termin 1, 2 och 3 ska vara avklarade. För tillträde till denna kurs krävs dessutom betyg godkänd på kursen Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande, termin 4.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • bedöma, diagnostisera och behandla personer med röst- och talflytstörningar i olika åldrar
  • tillämpa perceptuell och instrumentell tal- och röstanalys i det kliniska arbetet samt omsätta resultaten i behandlingsmål/utvärdering
  • beskriva innehåll och utförande av ett arbetsplatsbesök och göra en bedömning av röstergonomiska faktorer utifrån ett aktuellt patientfall
  • dokumentera såväl bedömning, utredning som behandling på ett för ändamålet korrekt sätt samt ge tydlig och korrekt skriftlig och muntlig information och råd till patient, närstående och personal i olika verksamheter
  • visa ett professionellt förhållningssätt i mötet med samtliga samarbetspartner i det kliniska arbetet

Innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom två logopediska verksamhetsområden: röststörningar och talflytstörningar. Den innefattar utredning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter i alla åldrar. Motivering av val av metoder utifrån aktuell teori och evidens och med avseende på ICF-klassifikation ingår.

Arbetsformer

Kursen omfattar kliniska auskultationer, eget patientarbete under handledning i mindre grupper om 2-6 studenter samt seminarier.
 
All undervisning är obligatorisk om inget annat anges på schemat. Vid kortare frånvaro ansvarar studenten själv för att ta kontakt med handledare och vid längre frånvaro även med kursansvarig lärare. Examintor bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Studieresultat kan inte rapporteras innan studenten deltagit i samtliga obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinatorns anvisningar. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa tillfälle kursen ges.

Examination

Examinationen utgörs av sammanlagd bedömning av uppnådda lärandemål i verksamhet (enligt särskilt bedömningsinstrument), muntligt examinationsseminarium i grupp samt godkända obligatoriska aktiviteter. Vid bedömningen tas hänsyn till ett professionellt förhållningssätt i möten med patienter, anhöriga och personal.

Student som inte blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att gå om den kursen en gång. Efter två underkända praktikperioder i samma kurs kan studenten söka dispens hos utbildningsnämnden för att genomgå kurs ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tilllfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Studenten förväntas följa de rutiner för hygien och arbetskläder som finns i den verksamhet där studenten är placerad.

Litteratur och övriga läromedel

Iwarsson, J Reflections on clinical expertise and silent know-how in voice therapy 40 (2015) :2, s. 66-71

Iwarsson, J; Jackson Morris, D; Winther Balling, L Cognitive load in voice therapy carry-over exercises 60 (2017) s. 1-12

Manning, WH Evidence of clinically significant change: the therapeutic alliance and the possibilities of outcomes-informed care 31 (2010) :4, s. 207-216

Shields, LW What constitutes a multidimensional treatment approach for school-age children who stutter? 39 (2018) :4, s. 333-341

Manualer, checklistor, artiklar och kompendium tillkommer, omfattande max 100 sidor (information ges vid kursstart)