Kursplan för

Medicin 5: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin, 4,5 hp

Medicine 5: Geriatrics, Neurology and Rehabilitation Medicine, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT22 , HT24
Kurskod
2LG111
Kursens benämning
Medicin 5: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser på Logopedprogrammets termin 1, 2 och 3 ska vara avklarade.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Geriatrik

 • förklara vad som utmärker den sköra äldre personen
 • beskriva symptombild och förlopp vid olika demenssjukdomar och relaterade kognitiva störningar
 • diskutera kostens betydelse för äldres hälsa och konsekvenser av undernäring

Neurologi

 • identifiera och särskilja viktiga neurologiska sjukdomstillstånd
 • förklara uppkomst och förekomst av neurologiska symtom
 • förklara typiskt förlopp och behandling av berörda tillstånd inom neurologi

Rehabiliteringsmedicin

 • förklara rehabiliteringsmedicinska begrepp och behandlingsprinciper
 • diskutera hur kulturella faktorer kan påverka synen på sjukdom, behandling och rehabilitering

Innehåll

Kursen består av tre moment: Geriatrik, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin.

Geriatrik, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Biologiskt och kognitivt åldrande, begreppet skörhet (tillstånd med nedsatt reservkapacitet i multipla fysiologiska system som medför risk för funktionshinder och sjuklighet) och munhälsa hos äldre
 • Demenssjukdomar och konfusionstillstånd; epidemiologi, symptom och behandling inklusive förekommande läkemedel
 • Begreppet sarkopeni, sjukdomsrelaterad undernäring hos äldre och grundläggande mätmetoder för nutritionsstatus

Neurologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Neurologisk symtomlära och klinisk neurologisk undersökning; diagnostik och behandling inklusive förekommande läkemedel
 • De motoriska och sensoriska systemen; perifera pareser
 • Stroke; skallskador
 • Huvudvärk, yrsel och smärtbehandling
 • Polyneuropati, Guillain-Barrés syndrom, muskelsjukdomar; klinisk neurofysiologi
 • Multipel skleros; amyotrofisk lateralskleros; ryggmärgssjukdomar; epilepsi
 • Parkinsons sjukdom och "movement disorders"; hjärntumörer

Rehabiliteringsmedicin, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Översikt av rehabiliteringsmedicinska begrepp och arbetsprinciper
 • Hjärnans plasticitet och hjärnskaderehabilitering
 • Kulturella faktorers betydelse för synen på sjukdom, behandling och rehabilitering

Arbetsformer

Föreläsningar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på självständigt och individuellt utformade inlämningsuppgifter i vartdera momentet geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin.
 
Skriftlig examination i geriatrik och rehabiliteringsmedicin rättas anonymt (kodnummer för varje student).
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av inlämningsuppgift räknas som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Fördjupningslitteratur

Neurologi Fagius, Jan; Nyholm, Dag
Norrving, Bo Klinisk neurovetenskap
Åhörarkopior i samband med undervisning. Artiklar och annat material kan tillkomma.