Kursplan för

Dysfagi, 7,5 hp

Dysphagia, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT23 , VT24
Kurskod
2LG113
Kursens benämning
Dysfagi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2022-10-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Studenten får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Moment 1: Pediatrisk dysfagi, 3 hp

Efter genomfört moment ska studenten kunna:

  • Beskriva utförligt hur ät- och sväljförmågan utvecklas upp till vuxen ålder
  • Identifiera tecken och symtom på dysfagi hos barn och relatera dem till olika sjukdomstillstånd
  • Välja lämplig metod för bedömning, analys och intervention vid dysfagi hos barn utifrån evidens, etiska överväganden och ICF:s ramverk (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)

Moment 2: Dysfagi hos vuxna, 4,5 hp

Efter genomfört moment ska studenten kunna:

  • Beskriva ät- och sväljförmågan utförligt i vuxen ålder samt hur åldrandet påverkar den
  • Redogöra detaljerat för förekomst, etiologi och genes vid dysfagi hos den vuxna individen
  • Identifiera tecken och symtom på dysfagi och relatera dem till olika sjukdomstillstånd i den vuxna (inklusive åldrande) populationen
  • Välja lämplig metod för bedömning, analys och intervention vid dysfagi hos vuxna utifrån evidens, etiska överväganden och ICF:s ramverk (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)

Innehåll

Den normala sväljprocessen och dess utveckling under livsspannet diskuteras liksom hur salivproduktionen och andra odontologiska faktorer påverkar ät- och sväljfunktionen. Vidare beskrivs förekomst, etiologi och genes vid dysfagi samt symtomatologi vid olika former av dysfagi, t.ex. orofaryngeal och esofageal dysfagi. Metoder för bedömning och intervention relaterade till funktions-, delaktighets- och aktivitetsaspekter såväl som person- och omgivningsfaktorer presenteras och metodernas evidens uppmärksammas. För området relevanta etiska frågeställningar, så som insatser (bedömning och behandling) i livets slutskede och till patienter med komplex sjukdomsbild eller som inte kan ge samtycke samt dilemman vid bedömning av peroral och alternativ näringsväg, behov av näringsintag och livskvalitet, samt likabehandlingsfrågor, diskuteras också.

Studenternas beskrivningar av tidiga matningssituationer från genomförda barnobservationer (inom Professionell utveckling) kopplas till teoretiska kunskaper om tidig ätutveckling.

Pediatrisk dysfagi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar normal utveckling av ät- och sväljförmågan samt ät- och sväljsvårigheter/dysfagi fram till vuxen ålder. 

Dysfagi hos vuxna, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar dels normal sväljning under vuxen ålder inklusive åldrandets påverkan på sväljfunktionen, dels avvikande sväljning/dysfagi hos under vuxen ålder inklusive åldrandet.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp. Studentaktivt lärande och peer-learning. 

Examination

Skriftlig tentamen i vardera momentet som rättas anonymt. Vissa aktiviteter är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje examinationstillfället är nästa ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.
Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Arvedson, Joan C.; Lefton-Greif, Maureen A. Pediatric swallowing and feeding : assessment and management Brodsky, Linda
Ekberg, Olle. Dysphagia : Diagnosis and Treatment
Groher, Michael E.; Crary, Michael A. Dysphagia : clinical management in adults and children
Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Swallowing – Physiology, Disorders, Diagnosis and Therapy Mankekar, Gauri.
Svensson, Per Dysfagi : utredning och behandling vid sväljningssvårigheter
Assessing and treating dysphagia : a lifespan perspective Suiter, Debra M.; Gosa, Memorie M.
Utöver ovanstående tillkommer artiklar som bestäms under kursen.