Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos vuxna, 9 hp

Speech and Language Disorders in Adults, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT23 , VT24
Kurskod
2LG116
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos vuxna
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Studenten får restera med högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 

  • Analysera hur nedsättningar i specifika tal- och språkfunktioner kan påverka kommunikationsaktiviteter hos vuxna personer
  • Identifiera olika former av tal- och språkstörningar hos vuxna utifrån fallexempel och relatera dem till typiska skador och sjukdomar
  • Föreslå lämpliga metoder för att bedöma och behandla tal- och språkstörningar hos vuxna personer utifrån ett biopsykosocialt helhetsperspektiv grundat i Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och aktuell forskning
  • Formulera hur alternativ och kompletterande kommunikation, inklusive kognitivt stöd, kan genomföras tillsammans med nätverket runt vuxna personer med tal- och språkstörningar för att öka kommunikativ delaktighet
  • Resonera om etiska överväganden kopplade till personbegreppet, vård på lika villkor, självbestämmande och beslutsförmåga hos vuxna personer med tal- och språkstörningar

 

 

Innehåll

Kursen ger studenterna kunskaper om hur förvärvade neurologiska sjukdomar och skador påverkar kommunikationsförmågan hos vuxna personer och hur sådana tillstånd kan behandlas logopediskt. Den fördjupar förståelsen av hur skador i nervsystemet ger typiska symptom på tal- och språkstörningar och hur sådana störningar påverkar kommunikativa aktiviteter och delaktighet. Viktiga tillstånd som berörs på kursen är talmotorikstörningar som dysartri och talapraxi, språkstörningar som afasi samt kognitiva kommunikationsstörningar vid bland annat demenssjukdom och traumatisk hjärnskada. Metoder för att bedöma tal- och språkstörningar behandlas liksom intervention med utgångspunkt i ICF, från funktionsträning till samtalsstöd för personer med afasi samt aspekter av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) såsom alternativa styrsätt för AKK, kognitivt-kommunikativt stöd och appar för personer med tal- och språkstörningar. Kommunikativt bemötande diskuteras särskilt i samband med utmanande beteende hos vuxna med kognitiva störningar. Kursen berör vidare logopeders arbete med flerspråkiga vuxna personer med afasi och hur logopeder kan arbeta med de sociala nätverken runt personer med tal- och språkstörningar samt vuxna personer med medfödda kognitiva funktionsnedsättningar. Etiska överväganden vid tal- och språkstörningar behandlas med koppling till personbegreppet, likabehandling, patientautonomi och beslutsförmåga.

Arbetsformer

Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och övningar.

Examination

Individuell skriftlig hemtentamen samt närvaro vid obligatoriska aktiviteter. Vilka aktiviteter som är obligatoriska anges i schemat. Vid frånvaro från obligatorisk aktivitet ansvarar studenten för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator avgör om och hur en student kan ta igen missade obligatoriska aktiviteter. Innan studenten har deltagit i de obligatoriska aktiviteterna eller har tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan studieresultaten inte slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsmoment kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

För godkänt betyg på hemtentamen krävs förutom godkänt sakinnehåll att texten har en tydlig disposition och är formulerad enligt normer för svensk sakprosa och språkriktighet såsom behärskning av stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad. Vid underkänt resultat på skriftlig hemtentamen har studenten rätt till ytterligare fem tentamenstillfällen varav det första som regel mellan två och sex veckor efter att resultatet har meddelats. Nästa omtentamenstillfälle är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Hemtentamen som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte har lämnat in i tid hänvisas till nästa examinationstillfälle.

 

Examinator kan besluta att studenter som inte har godkänts på kursen får komplettera examinationsunderlaget om bara något enstaka lärandemål inte är uppfyllt. Studenten ska då utföra kompletteringen under aktuell termin eller senast till den tidpunkt som examinator har bestämt. Studenterna ska utföra kompletteringen i enlighet med instruktion från examinator eller rättande lärare. Av instruktionen ska framgå vad det är som ska kompletteras och på vilket sätt kompletteringen får utföras. Komplettering som inte lämnas in inom givna tidsramar betraktas som underkänd.

 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Hartelius, Lena Dysartri - bedömning och intervention : vid förvärvade neurologiska talstörningar hos vuxna
Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Papathanasiou, Ilias; Coppens, Patrick Aphasia and related neurogenic communication disorders