Kursplan för

Traumatologi - omhändertagande av svårt skadade, 3 hp

Traumatology - life supporting treatment in severe injuries, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT14 , HT14 , HT18 , HT23
Kurskod
2LK051
Kursens benämning
Traumatologi - omhändertagande av svårt skadade
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Medverkande institutioner
  • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2010-11-16
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2023-09-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Det övergripande målet är att studenterna skall ha fått fördjupad förståelse och kunskaper om trauma, korrekt prioritering av traumapatienter och evidensbaserad handläggning av trauma.

Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- ge en överblick över behandling av olika typer av större skador, dvs olika typer av frakturer, buk, thorax och skallskador samt även kärlskador (S2).
- utförligt beskriva makro- och mikroanatomiska strukturer relevanta för statustagande och läkningsförlopp efter trauma (S3).
- ge en översikt över ortopediskt barntrauma (S2).
- ingående analysera katastrofmedicinska frågor och läkarens roll i ett traumateam på en skadeplats (S4).
- diskutera samhällsekonomiska aspekter på trauma (S2).


Färdigheter
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- handlägga mindre trauma (M3).
- arbeta med traumaomhändertagande i traumateam under patientlika förhållanden (M2).
- principerna för krishantering och debriefing (M2).
- beskriva principerna för Bülaudränage, intravenös access, extern fixation av underbensfraktur och bäckenfraktur (M1).
-prioritera och resonera kring behandlingen av multitraumatiserade patienter, dvs patienter med livshotande skador på fler organsystem (M1).
- praktiskt redogöra för ett antal praktiska livräddande ingrepp (M2).


Förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- analysera hur egna värderingar och attityder kan påverka bemötandet och omhändertagande av skadade patienter (S3).
- kritiskt granska och värdera kliniska frågeställningar liksom aktuella forskningsresultat utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt (S3).

Innehåll

Kursen bygger på att studenterna med utgångspunkt i anatomi- och patofysiologiska kunskaper skall förfina sin förmåga att genomföra multidisciplinärt traumaomhändertagande enligt ATLS koncept. Studenterna ska söka, bearbeta och presentera aktuell evidens inom traumatologi. Kön- och genusaspekter avseende olika typer av trauma och frakturer och dess behandling kommer att belysas.

Integrerande uppgifter i kursen:
* Trauma/skada
* Inandningssvårigheter
* Buksmärta

Arbetsformer

Kursen innefattar föreläsningar, fallbaserade seminarier (case) samt praktiska övningar och demonstrationer såsom simulerade övningar, och laborationer.

Undervisning och placering under handledning på enheter med ortopedisk, diagnostisk (röntgen), anestesiologisk samt kirurgisk sjukvård.

Teamövningar i traumateam.
Praktiska handgripliga övningar med avancerad fullskalesimulering på Simulatorcentrum, Karolinska, Huddinge.

Multidisciplinär integration sker i samband med seminarier och laborationer som ges i samarbete med Institutionen för molekylär medicin.

Professionell utveckling är integrerad i kursen och tas specifikt upp i samband med studentmottagningarna.

Vetenskaplig utveckling ingår som en naturlig del av kursen då några av kursmomenten innebär att studenter eftersöker evidens för vanliga behandlingsmetoder inom ortopedisk traumatologi.

Examination

Obligatoriska moment: Laborationer, seminarier och klinisk praktik.

Examinationen sker muntligt, med en redovisning av de genomförda projektarbetena och en efterföljande falldiskussion.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Antalet examinations- och praktiktillfällen följer Karolinska Institutets lokala riktlinjer, vilket innebär att antalet examinationstillfällen är begränsade till 6, medan verksamhetsförlagda moment som regel endast kan repeteras en gång.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges sista gången VT2024. Kursen ersätts inte med annan kurs då programmet avvecklas. Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare 3 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Skriftlig examination och obligatorier enligt denna kursplan ges sista gången VT25. Datum meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar core-nära kunskaper inom läkarprogrammets Stadium B.

Examination
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Behörighet
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Lennquist, Sten Traumatologi