Kursplan för

Transplantationskirurgi, 7,5 hp

Transplanatation Surgery, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT16 , VT18
Kurskod
2LK075
Kursens benämning
Transplantationskirurgi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-11-07
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2017-11-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen ”Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen ”Hälsa i samhälle och miljö”.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU- tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en djupare förståelse för och bredare kunskap om medicinska problem i anslutning till transplantationskirurgi.

Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4).

Kunskap och förståelse
Studenten skall kunna

 • analysera, värdera och reflektera kring patientens undersökningssvar, och grunddiagnos (S4)
 • jämföra olika behandlingsmöjligheter för patienter med organsvikt (S3)
 • redogöra för och reflektera kring etiska och juridiska aspekter av organtransplantation (S4)
 • redogöra för grunderna i immunosuppression. (S3)
 • redogöra för grunderna i transplantationskirurgiska tekniker (S3)
 • känna till kriterier om organdonation (M2)

Färdigheter:
Studenten skall kunna

 • behandla vanliga sjukdomar och tillämpa generella medicinska behandlingar hos immunosupprimerade patienter (S3)
 • redogöra för och tillämpa basala kirurgiska tekniker såsom assistering, suturering och ligering (M3)
 • planera en multidisciplinär utredning och bedömning av patienten inför och efter transplantation (M3)

Förhållningssätt:
Studenten ska

 • förstå principerna för transplantation som en terapeutisk möjlighet (S3)
 • kunna föra ett generellt resonemang kring transplantation baserat på en bredare kunskap och förståelse för principerna (S4)
 • reflektera kring ett multidisciplinärt förhållningssätt till vården av patienter (S4)

Innehåll

Kursen syftar till att underlätta inlärning av transplantationskirurgi och medicin i en multidiciplinär miljö. Tanken med kursen är att visa studenterna ett multidiciplinärt förhållningssätt till patientvård med fördjupning av kunskaper inom allmän kirurgi, internmedicin, infektionsmedicin, mm. Genom att arbeta med transplanterade patienter kommer studenterna utveckla sin förmåga att tillämpa kunskap från olika områden inom medicin och göra nya kopplingar mellan olika specialiteter.

Antalet transplanterade patienter ökar. Alltfler läkare inom andra specialiteter än just transplantationskirurgi, kommer att komma i kontakt med dessa patienter. Detta gäller även i hög grad allmänmedicin och andra specialiteer utanför sjukhusen. Kursen i transplantationskirurgi ansluter väl till den grundläggande kursen i klinisk medicin med inriktning kirurgi. Genom kursen får studenterna möjlighet att komma i kontakt med transplanterade patienter redan under grundutbildningen. Studenterna skall efter genomgången kurs kunna överväga transplantation som ett behandlingsalternativ vid svår organsvikt. De skall också känna till möjligheter och begränsningar med en sådan behandling. Därutöver skall studenterna kunna behandla vanliga sjukdomstillstånd hos transplanterade patienter. Särskild vikt kommer att läggas vid etiska och juridiska aspekter av transplantation och organdonation från levande och döda donatorer. Basal kirurgi är en viktig del av kursen och studenterna kommer att ges möjlighet till träning av kirurgiska färdigheter.

Integrerande uppgifter i kursen:
• döende patient
• buksmärta
• trötthet
• resistens i buken
• feber
• kraftnedsättning

Arbetsformer

Kursen är kliniskt orienterad och grundar sig på studentens förkunskaper i kirurgi, immunologi, hepatologi, infektionsmedicin, diabetologi och nefrologi. Kursen omfattar undervisnings- och inlärningstillfällen med fokus på transplantationsspecifika problem så som immunosuppression och organdonation. En del av kursen (2 dagar) utgörs av praktisk kirurgisk träning. Här används en stordjursmodell vilket kan ses som en introduktion till experimentell kirurgi och klinisk träning i lilla kirurgin. Studenterna kommer också att ges möjlighet att delta vid njurtransplantation från levande donator. Om tillfälle ges kommer studenterna att erbjudas möjlighet att delta vid uttag av organ från avliden donator och den efterföljande transplantationen.

Kursen baseras på det dagliga avdelningsarbetet med rond, uppföljning och undersökning av patienter under förmiddagen. På eftermiddagen vidtar olika former av undervisning så som interaktiva föreläsningar och seminarier om immunologi, hepatologi, infektionsmedicin, diabetologi och nefrologi. Där utöver kommer studenterna att delta i patologi- och röntgenronder samt vid konferenser för bedömning av transplantation. Kursen kommer även att innefatta moment med mer transplantationsspecifika ämnen som immunosuppression, organisation kring organdonation, etiska aspekter av transplantation m.m. Vid undervisning kopplad till etiska aspekter kommer fall-pedagogik och ”form-spel” att användas.

Examination

Obligatoriska moment: Utvärderingen grundas på studentens deltagande i avdelningsarbetet samt olika former av undervisningsaktiviteter med individuella diskussioner mellan lärare och student kring utvalda ämnen med koppling till kirurgi och transplantation. Studenterna ska som minimum delta i 80 procent av de planerade undervisningstillfällena och vid de två dagar med praktisk kirurgisk träning som har obligatorisk närvaro.

Examinationen indelas i tre delar:
a) Praktisk kirurgisk träning godkänns baserat på studentens deltagande.
b) Kliniska kunskaper utvärderas med en skriftlig tentamen.
c) Del tre av examinationen rör studentens förståelse för och reflektioner kring etiska och juridiska aspekter av transplantation. Studenten godkänns utifrån en presentation av och diskussion kring ett patientfall med etisk och juridisk koppling till transplantation.

Studenterna erbjuds möjligheter att kompensera frånvaro vid tillfällen som delges successivt under kursen. Om studenten underkänns vid den skriftliga tentamen eller fallpresentationen får studenten komplettera enligt examinatorns anvisningar.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar core-nära kunskaper främst inom läkarprogrammet.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt verksamhetsförlagd utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Atlas of surgical techniques Internal materials from the Division of Transplantation Surgery, KI.
Transplantation Tufveson, Gunnar; Johnsson, Cecilia