Kursplan för

Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi, 7,5 hp

Advanced Health Care - Palliative Medicine and Oncology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT12 , VT13 , HT16 , VT17
Kurskod
2LK084
Kursens benämning
Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för onkologi-patologi
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Institutionen för laboratoriemedicin
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-11-07
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2012-06-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–9 samt registrering på kursen ”Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling”.

Mål

Det övergripande målet är att ge en bred och fördjupad kunskap i palliativ medicin. Detta inkluderar smärtlindring och lindring av andra symptom, psykosociala aspekter och existentiella aspekter samt etiska frågeställningar.

Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse:
Studenten skall kunna
- innehåll och avgränsningar av ämnesområdet palliativ medicin (S3)
- Känna till hur den palliativa vården kan vara organiserad inom olika vårdformer (S3)
- Känna till fysiologisk och farmakologisk bakgrund till smärta och andra vanliga symtom och dess behandling (S3)
- Teoretisk bakgrund till krisreaktioner vid svår sjukdom och sorg och hur stöd kan ges (S2)

Färdigheter:
Studenten skall
- Visa ett professionellt bemötande gentemot patienter och närstående i livets slutskede (M2)
- Kunna föra samtal med patienter och närstående kring svåra frågor i livets slutskede (M2)
- Kunna ta upp anamnes, analysera samt inleda och följa upp smärtbehandling (M3)
- Kunna ta upp anamnes, analysera samt inleda och följa upp annan symtombehandling (M3)

Förhållningssätt:
Studenten skall
- Förstå grunderna för samverkan i ett multiprofessionellt team (S3)
- Förstå innebörden av ett palliativt förhållningssätt (S3)
- Förstå läkarens roll som medicinskt ansvarig i det multiprofessionella teamet (S3)

Innehåll

Såväl palliativ vård vid cancer som vid andra sjukdomar tas upp. De olika faserna under det palliativa sjukdomsförloppet och brytpunkter mellan dessa kommer att beröras med hela panoramat av symtom, problemställningar och interventioner fram till och med vården under de sista levnadsdygnen. Svåra samtal med patient och närstående tas upp samt läkarens roll i det palliativa teamet. Organisatoriska aspekter inom hemsjukvård och inom sluten vård samt planering av palliativ vård ur ett samhällsperspektiv kommer att belysas.

Kursen kommer att ge praktisk klinisk träning under handledning baserat på relevant evidensbaserad kunskap som förmedlas via läroböcker och aktuell vetenskaplig litteratur

Inom palliativ vård är det naturligt att kunskapen och praktik integreras med sjukdomsspecifik kunskap inom exempelvis onkologi, hjärt-kärlområdet och demensområdet.

Kursen kommer att vara lokaliserad till den palliativa enheten vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem med praktisk tjänstgöring också inom andra specialiserade enheter i länet. Den palliativa vården innefattar allt från den grundläggande kompetens som behövs inom primärvården, sjukhuset och kommunala boendeformer till specialiserad palliativ vård vid särskilda enheter. Kursen kommer att tydliggöra hur samverkan mellan olika vårdformer kan tillgodose patienternas behov. Etnicitet, religion och kulturella aspekter ingår i den palliativa vårdens helhetsperspektiv.

Palliativ medicin är till stora delar ett integrerat kunskapsområde. Patienterna har olika grunddiagnoser, är ofta multisjuka och fokus är lindring av symptom. Den primära målsättningen är givetvis att behandla orsaken till symptomen men detta är inte alltid möjligt utan ren symptombehandling är det som krävs.

Vid Stockholms Sjukhem finns en stark forskningstradition inom palliativ vård. Olika perspektiv och vetenskapliga metoder anpassas till de frågeställningar som beforskas.

Integrerande uppgifter i kursen:
Mentalt
- Ångest/oro
Sinnen och nervsystemet
- Långvarig smärta
Andning
- Andfåddhet
Matsmältning
- Kräkningar/aptitlöshet/illamående

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, litteraturgenomgångar, bedside-undervisning parat med självständigt arbete under handledning.

Samtliga deltagare ska under det kliniska arbetet identifiera en kliniskt relevant frågeställning där kunskapsbasen är osäker. Utifrån denna frågeställning ska en litteratursökning genomföras och ett svar formuleras. Uppgiften sker under handledning, ska presenteras skriftligt och diskuteras i grupp.

Examination

Obligatoriska moment:
Patientdiskussioner, seminarier, samt verksamhetsförlagda moment på olika kliniker.

Examination:
Skriftlig och muntlig redovisning av litteraturgenomgång, samt avslutande gruppdiskussion.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Antalet examinations- och praktiktillfällen följer Karolinska Institutets lokala riktlinjer, vilket innebär att antalet examinationstillfällen är begränsade till 6, medan verksamhetsförlagda moment som regel endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Behörighet
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar core-nära kunskaper inom läkarprogrammet.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex känna till, identifiera),
S2) sammansatta (ex redogöra för, beskriva),
S3) relaterade (ex analysera, realtera), och
S4) utvidgad (ex teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur för aktuell kurs saknas. Kontakta kursansvarig institution för mer information.