Kursplan för

Neurokirurgi, 7,5 hp

Neurosurgery, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT12 , HT16 , VT18
Kurskod
2LK085
Kursens benämning
Neurokirurgi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Medverkande institutioner
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för neurovetenskap
  • Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-11-07
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2017-11-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen ”Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen ”Hälsa i samhälle och miljö”.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU- tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha en fördjupad förståelse för akuta tillstånd i det centrala nervsystemet och deras behandling som en breddning och fördjupning framförallt i relation till corekursen i neuro-sinnen-psyke.

Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och färdigheterna enligt Millers pyramid *.

Färdigheter:
Studenten ska kunna
• Bedöma, värdera allvarlighetsgrad av, och diagnostisera akuta neurokirurgiska tillstånd (M4).
• Behandling av akuta neurokirurgiska tillstånd. Värdera och planera och diskutera olika behandlingsalternativ (M3).

Kunskap och förståelse:
Studenten ska kunna
• Redogöra för det akut neurokirurgiska sjukdomspanoramat (S2)
• Redogöra för nervsystemets funktion och patofysiologi t ex vid sänkt medvetandegrad, kramper, förlamning, känselstörning och smärttillstånd (S2)
• Kunna föreslå/besluta om farmakologisk, ickefarmakologisk och kirurgisk behandling av akutneurologiska tillstånd (S3)
• Förståelse av sjukvårdsorganisationens struktur och resurser vid akuta situationer (S2)
• Informera om relevant lagstiftning, exempelvis hjärndödsbegreppet och organdonation (S3)

Förhållningssätt:
Studenten ska
• Kunna hantera och värdera akuta situationer diagnostiskt och behandlingsmässigt: undersökningsmetodik med inriktning på medvetandegrad och neurologiska funktioner, skadans/sjukdomens allvarlighetsgrad och akuta åtgärder (S3)

Innehåll

Att skydda nervsystemet från hotande skada (neuroprotektion) blir en allt viktigare del av praktisk sjukvård inom flera specialiteter och belyses bredare och djupare än vad som ryms inom kursen neuro-sinnen-psyke. För att uppnå lärandemålen är kursen i hög grad praktiskt inriktad och dess röda tråd utgörs av de patienter som inkommer till de neurologiska akutmottagningarna och till neurokirurgjouren under kurstiden. Dessa patienter utgör också basen för kursens fördjupningsarbeten.

I kursen integreras kunskap och färdigheter från flera kliniska discipliner, inom och utom neuroområdet. Den akuta situationen ställer krav på snabba beslut och handläggning varvid faktorer som kön, etnicitet och religion väsentligt kan bidra till komplexiteten och därför kräva extra beaktande.
Den aktuella kunskapsutvecklingen inom respektive ämne skall belysas integrerat i undervisningen.

Kursens teoretiska och praktiska moment inkluderar följande tillstånd:
Neurologisk diagnostik i akutskedet
Neurokirurgisk intensivvård (Niva)
Sänkt medvetandegrad – fysiologi – diagnostik - behandling
Förhöjt intrakraniellt tryck – fysiologi – diagnostik - behandling
Skallskador – diagnostik - behandling
Bruten nacke och ryggmärgsskador – diagnostik - behandling
Hjärntumörer– diagnostik och behandling
Neurokirurgi och intervention vid Stroke
Subarachnoidalblödning – diagnostik och behandling
Akut pediatrisk neurokirurgi
Akuta infektionssjukdomar i nervsystemet
Neuroradiologi i akutskedet
Neurofysiologi i akutskedet
Hjärndödsbegreppet, organdonation

Arbetsformer

Kursen bedrivs huvudsakligen på neurokirurgiska kliniken med fokus på akuta neurologiska tillstånd t ex stroke, CNS infektioner och tumörer. Teoretiska moment varvas med praktisk tjänstgöring, där samtliga deltagare får delta i arbetet på neurokirurgiska vårdavdelningar, NIVA och neuro-operation. Besök på neuroradiologisk avdelning inklusive endovaskulär verksamheten ingår.

Kursen omfattar handledarledda seminarier, falldiskussioner och egna fördjupningsarbeten med presentationer och kritik.

I kursen ingår verksamhetsförlagda moment på NIVA (neurokirurgisk intensivvårdsavdelning), jourverksamhet dag- och kvällspass, neurokirurgiska vårdavdelningar, samt endovaskulärverksamheten på neuroradiologen.

Examination

Examination med presentation av eget fördjupningsarbete sker i seminarieform med frågor och diskussion med seniora läkare/lärare. Frågor ställs främst på nivåerna redogöra och informera.

Obligatoriska moment
Deltagande i den praktiska tjänstgöringen är obligatorisk liksom seminarier, och måste vid frånvaro kompletteras i efterhand.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Antalet examinations- och praktiktillfällen följer Karolinska Institutets lokala riktlinjer, vilket innebär att antalet examinationstillfällen är begränsade till 6, medan verksamhetsförlagda moment som regel endast kan repeteras en gång

Examination
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Behörighet
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar core-nära kunskaper inom läkarprogrammet.

Kursvärdering ske enligt de riktlinjer som angivits av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars inntehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen . Om du är osäker - kontakta studievägledningen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Frivillig litteratur

Arredondo, Nicolas. Handbook of neurosurgery Greenberg, Mark S.