Kursplan för

Akut pediatrik, akut obstetrik samt neonatologi, 7,5 hp

Emergency Pediatrics, Emergency Obstetrics and Neonatology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT17 , HT19
Kurskod
2LK086
Kursens benämning
Akut pediatrik, akut obstetrik samt neonatologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-11-07
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2016-11-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-7.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska fördjupa kunskaper om omhändertagande av akut sjuka barn samt av akut sjuka kvinnor före, under och efter förlossning. Kursen är en fördjupning till kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (Tema 6) på läkarprogrammet. 

Lärandemål:
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
- diskutera kring akuta sjukliga tillstånd hos barn och ungdomar, hos det nyfödda barnet och hos kvinnan, före, under och efter förlossning (S3)
- avgöra på vilken vårdnivå ett visst tillstånd skall handläggas och förstå sitt eget ansvar och sina egna skyldigheter i relation till val av vårdnivå. (S3)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- ta sjukhistoria, utföra och bedöma somatiskt status samt identifiera och handlägga vissa akuta sjukdomstillstånd hos akut sjuka barn, ungdomar samt nyfödda liksom kvinnor i samband med förlossning (M3).
Ingår i ovan mål

Förhållningssätt:
Studenten ska kunna
- tillämpa och integrera ett humanistiskt och naturvetenskapligt synsätt med evidensbaserad medicin vid handläggning av akuta sjukdomstillstånd
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Den ämnesmässiga kärnan av kursen utgörs av disciplinerna pediatrik, neonatologi samt obstetrik/gynekologi.
 
Under kursen fördjupas studiet av pediatriska tillstånd såsom andningsbesvär, infektioner, njursjukdomar, neurologiska sjukdomar och kramper, hjärtsjukdomar och gastroenterologiska sjukdomar. Kursen tar också upp allvarliga akuta tillstånd hos barn och ungdomar såsom, svåra och allvarliga infektioner samt vissa hematologiska, reumatologiska och immunologiska sjukdomar.
Akuta obstetriska tillstånd som belyses är onormal vaginal blödning, kramper, hypertension, sepsis, avvikande förlossningsförlopp, flerbörd, fetal hypoxi, instrumentella förlossningar samt akut kejsarsnitt.
Neonatologiska frågeställningar som kommer att belysas: omställning från intrauterint till extrauterint liv, neonatal asfyxi, underburenhet, intrauterin tillväxtavvikelse, neonatala infektioner, metabola sjukdomar i nyföddhetsperioden, medfödda missbildningar, kromosomavvikelser, hjärtfel, neonatal neurologi..
 
Professionell utveckling (PU) genomsyrar kursen;  avdelningsplaceringar och praktiska övningar erbjuder tillfällen för reflektion och träning i vardagliga och etiskt komplexa situationer. Vetenskaplig utveckling (VetU) ingår  genom en fördjupningsuppgift med projektredovisning .
 
Undervisning med inriktning på färdigheter sker dels genom träning i kliniska miljöer, dels genom patientnära, systematisk och studentcentrerad undervisning. Med hjälp av patientbaserad handledning ges individuell återkoppling. Även i samband med simulerade övningar enligt ovan ges tillfälle till individuell återkoppling.

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med individuell återkoppling och klinisk undervisning vid placeringar på neonatalavdelning, förlossningsavdelning, specialistmödravårds-mottagning, BB-avdelning, barnakuten samt allmänpediatriska vård och utredningsavdelningar. i form av fallbaserad undervisning i vården
Projektarbete utgörs av att studenten själv väljer en specificerad medicinsk frågeställning inom ämnesområdet med sökning av vetenskaplig litteratur, och om möjligt, evidensgraderas.
Färdighetsträning på Kliniskt Träning Centrum (KTC), i form av interprofessionella övningar (IPL) tillsammans med barnmorskestudenter.

Examination

Obligatorier:
VFU, simulerade övningar, seminarier liksom individuellt projektarbete.

Examination:
Muntlig fallbaserad examination i grupp men med individuell bedömning.
Skriftlig examination i form av projektredovisningen och skriftligt abstract 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

* Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Nelson textbook of pediatrics Nelson, Waldo Emerson; Behrman, Richard E.; Kliegman, Robert M.; Jenson, Hal B.
Widlund, Tomas Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas F.; Norman, Mikael
Lagercrantz, H; Hellström-Westas, L; Norman, M Neonatologi
Hagberg, Henrik Obstetrik Westgren Magnus
Beckmann, Charles R. B. Obstetrics and gynecology.