Kursplan för

Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, 22,5 hp

Clinical Medicine - Emphasis on Reproduction and Development, 22,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , HT15 , HT16 , HT18 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , VT22 , VT23
Kurskod
2LK111
Kursens benämning
Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling
Hp
22,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Medverkande institutioner
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2013-10-25
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2020-04-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Samtliga högskolepoäng från termin 1-8.

Student som underkänts av momentansvarig på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap, kompetens och färdigheter för att på ett patientsäkert och professionellt sätt kunna diagnostisera och handlägga vanliga och allvarliga pediatriska, gynekologiska samt obstetriska hälsoproblem. För detta behövs en grundläggande kompetens i att bemöta och kommunicera med patienter och familjer, genomföra åldersadekvat och riktad anamnes och klinisk undersökning och integrera tidigare basvetenskaplig och kliniska kunskaper.
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4).*

Lärandemål
 
Kunskap och förståelse
Studenten skall kunna
- analysera, diskutera och diagnostisera vanliga och allvarliga sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar samt hos kvinnor inom såväl förlossnings- som gynekologisk vård. (S3)
- beskriva fostrets och barnets normala utveckling samt förklara orsaken av genetiska, psykiska och andra avvikelser från denna. (S3)
- reflektera över och diskutera  barns, ungdomars och kvinnors utsatthet i familj, nära relationer och samhälle inklusive mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. (S3)
- förklara olika ärftlighetsmönster och genetiska mekanismer som leder till sjukdomar, analysera släktträd samt reflektera över etiska aspekter vid anlagstestning, fosterdiagnostik och genetisk vägledning av patient och familj (S3)
- reflektera över hälsofrämjande arbete för gravida, foster, nyfödda, barn, ungdomar och kvinnor. (S3)
 
 
Färdigheter
Studenten skall kunna
- inhämta, tolka och relevant dokumentera sjukhistoria och status samt handlägga viktiga och vanliga tillstånd för gravida, foster, barn, ungdomar och kvinnor i olika åldrar. (M3)
- värdera fynd utifrån medicinska och etiska grundprinciper och kunna förklara och kommunicera dessa med patient, anhöriga, övrig personal och studenter. (M3)
-tillämpa relevanta författningar, lagar och konventioner avseende barns, ungdomars och kvinnors hälsa, rättigheter och välbefinnande. (M3)

Förhållningssätt
Studenten skall kunna
- respektfullt bemöta och interagera med patienter, anhöriga, lärare samt vårdpersonal både i samtal och i undersökningssituation, oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning.
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal, ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling samt kunna reflektera över sin egen begränsning.

Innehåll

Kursen omfattar specialiteterna gynekologi och obstetrik, barnmedicin, barnkirurgi, barn- och ungdomspsykiatri samt klinisk genetik och bygger på studentens deltagande i vårdarbete och diskussion kring patientfall under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Undervisning sker inom såväl sluten- som öppenvård. Interprofessionellt lärande är en central del i kursen för att förbereda studenten för den blivande yrkesrollen.

Reproduktion, 10.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. VFU är centralt i kursen och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom och vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innehåller också kvinnors utsatthet i familj, nära relationer och samhälle inklusive mäns våld mot kvinnor samt därtill relevanta författningar och lagar. Ny kunskap integreras med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

 

Utveckling, 10.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment omfattar ämnesområdena pediatrik, barnkirurgi samt barn- och ungdomspsykiatri. Barnets normala utveckling, avvikelser från denna samt sjukdomslära täcks under momentet. Vi arbetar även med hälsofrämjande arbete och barnens utsatthet i familj, nära relationer och samhälle. Författningar och lagar som är viktiga att känna till för att kunna stödja och utreda barn som är utsatta belyses. Stor vikt läggs vid att förstå och bemöta barn i olika åldrar och deras vårdnadshavare samt förstå skillnaden mellan barn och vuxna vad gäller fysiologi och olika sjukdomstillstånd. VFU är en central del av kursen där studenten är placerad både inom sluten- och i öppenvården. 

Professionell utveckling, 0.5 hp

Betygsskala: GU

PU-undervisningen omfattar en workshop om ungdomsmedicin, mentorssamtal samt ett seminarium med fokus på medicinsk-etiska frågeställningar i samband med genetik, graviditet, nyföddhetstiden, barn och ungdomar.

Klinisk genetik, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar grunden för när man bör misstänka en kromosomavvikelse eller annan ärftlig sjukdom, riskbedömningar vid dessa tillstånd samt hur man identifierar friska anlagsbärare, principerna för familjeutredningar och hur förebyggande åtgärder kan användas för att förhindra sjukdom.

 

Arbetsformer

Kursen inleds med introduktionsdagar bestående av föreläsningar, seminarier och undersökningsteknik inom respektive moment. Under resten av kursen varvas verksamhetsförlagd utbildning med föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbete, färdighetsträning och interprofessionellt lärande. Självstudier inför interaktiva seminarier. Schemaläggning under kvällar, nätter och helger förekommer. Under vårterminen ges en kurs på engelska.

Examination

Studenterna bedöms inom alla moment på kursen i professionalism och kompetens vid de kliniska placeringarna samt aktiviteterna som seminarier, fallbaserad undervisning, färdighetsträning och interprofessionellt lärande, därav utgör ovanstående obligatorier.

Mål avseende professionalism kan även bedömas utanför fastställda examinationstillfällen, såsom vid olika undervisningstillfällen och i andra kursrelaterade kontakter.
 
För tillträde till den skriftliga examinationen samt strukturerat praktiskt prov krävs genomförda obligatoriska moment inklusive VFU och delexaminationer. Undantag moment utveckling där två VFU-veckor krävs innan den praktiska examinationen kan genomföras.
  
Moment Reproduktion
Obligatorier
Deltagande vid introduktion till VFU och färdighetsträning i undersökningsteknik är obligatorisk för att få initiera VFU. 
Verksamhetsförlagd utbildning  
Seminarier
Färdighetsträning
Interprofessionellt lärande

Examination:
Skriftlig examination
Strukturerat praktiskt prov
Godkänd prestation i verksamhetsförlagd utbildning 

Moment Utveckling
Obligatorier
Deltagande vid introduktion till VFU och färdighetsträning i statusundersökning av barn i olika åldrar är obligatorisk för att få initiera VFU.
Verksamhetsförlagd utbildning
Seminarier
Färdighetsträning
Interprofessionellt lärande 

Examination:
Skriftlig inlämningsuppgift (BUP)
Skriftlig examination
Strukturerat praktiskt prov
Godkänd prestation i verksamhetsförlagd utbildning
 
Moment Professionell utveckling
Obligatorier
Workshop om ungdomsmedicin, mentorsamtal samt seminarium i medicinsk etik.

Examination
Godkänd prestation i workshop.
Formativ bedömning av mentor under workshop. 

Moment Klinisk Genetik
Obligatorier
Inlämningsuppgift med efterföljande seminarium

Examination
Skriftlig examination 
 
 
Examinator bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med momentansvarigas anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline, bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till endast ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin :
S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)
 
Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Moment reproduktion

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

Hagberg, Henrik Obstetrik Marsal, Karel; Westgren, Magnus
Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
Beckmann, Charles R. B. Obstetrics and gynecology.
Llewellyn-Jones, Derek Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology Oats, Jeremy; Abraham, Suzanne
O'Reilly, Barry; Bottomley, Cecilia; Rymer, Janice Essentials of obstetrics and gynaecology
Problemorienterad gynekologi och obstetrik Bixo, Marie; Bäckström, Torbjörn

Moment utveckling

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

Pediatrik Moëll, Christian; Gustafsson, Jan
Illustrated textbook of paediatrics Lissauer, Tom; Carroll, Will
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas; Norman, Mikael
Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg; Wester, Tomas; Åstrand, Per
Kliegman, Robert; Nelson, Waldo E. Nelson textbook of pediatrics

Klinisk genetik

Rekommenderad litteratur och övriga läromedel

Genetiska sjukdomar Nordenskjöld, Magnus
Read, Andrew P.; Donnai, Dian New clinical genetics