Kursplan för

Global kirurgi, 3 hp

Global Surgery, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT18
Kurskod
2LK124
Kursens benämning
Global kirurgi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2016-04-21
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2018-06-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin.
För att delta i kursens utlandsdel, måste studenter ha fullgjort obligatorierna i kursens del i Sverige.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens övergripande målsättning är att fördjupa den tematiska programkursen ”Klinisk medicin – inriktning kirurgi” med syfte att öka förståelsen för, och kunskap om, kirurgiska sjukdomar och deras behandlingar ur ett globalt perspektiv. I en alltmer internationaliserad värld behöver läkare inom alla discipliner besitta kunskap om sjukdomspanoraman i andra länder även inom ramen för svensk sjukvård.
 
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
- beskriva och förklara variationer i kirurgiskt och obstetriskt sjukdomspanorama inom låg- och mellaninkomst länder (LMIL) och över tid samt förklara hur kirurgiska ingrepp kan minska morbiditet och mortalitet i olika sammanhang (S3)
- jämföra och analysera olika faktorer som påverkar tillgången till kirurgi liksom variationer i tillgänglighet och kvalitet av kirurgisk sjukvård mellan och inom länder (S3)
- reflektera över skillnader mellan basala behov av kirurgisk sjukvård i olika miljöer och de ökade behoven vid olika katastrofer (S3)
- förstå begreppet "unmet need of surgical care and universal health coverage" samt förklara millenniets utvecklingsmål (Millennium Development Goals) och diskutera hur länder försöker uppnå dem samt Lancetkommissionen om global kirurgi (S3)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna:
- presentera fall och diskutera tänkbar lösning på en kirurgisk sjukdom utifrån ett LMIL perspektiv  (M2)
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna:
- visa förståelse för hur olika kulturella och ekonomiska faktorer påverkar bemötandet av patienter i olika sjukvårdssystem och visa förståelse för hur man uppträder i en annan kultur utan att ge avkall på ett etiskt förhållningssätt gentemot varje patient
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling (PU) 

Innehåll

Denna kurs om global kirurgi ligger teoretiskt nära global medicin men med tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Den är i huvudsak kliniskt orienterad och kommer att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi. Då obstetrisk kirurgi utgör en mycket stor och viktig del av den kirurgiska verksamheten i låginkomstländer omfattas också denna på ett översiktligt sätt.
 
Kursens första del genomförs på KI och är teoretisk. Denna kommer omfatta kirurgi ur följande synvinklar: etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa, katastrofer samt potential för forskning och utveckling.
 
Kursens andra del genomförs i Uganda. Denna del ger en direkt och konkret förståelse av kirurgisk sjukvård och brist därpå, samt kirurgiska behandlingstraditioner i ett låginkomstland. Kombinationen av basala fakta från den första kursdelen vid KI och den personliga upplevelsen i Uganda ger möjligheten till evidensbaserad insikt i den globala bördan av kirurgiska sjukdomar och utbudet av kirurgi globalt.
 

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbete, projektarbete, studiebesök, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av auskultation samt självstudier. Handledare från KI deltar under fältdelen. Dessa deltar i de kliniska placeringarna samt i undervisningen.
 
Studenterna genomför ett projekt som skall redovisas som individuellt projektarbete i Uganda i form av skriftlig och muntlig presentation. Varje student skall också opponera på en presentation.
 
Kursen kan komma att ges på engelska i Sverige. Kursdelen förlagd till Uganda kommer uteslutande att ges på engelska.
 
Undervisning förlagd till kvälls- och helgtid förekommer.

Examination

Obligatoriska moment:
Det ställs som krav att studenten har deltagit vid, för att ha tillägnat sig kunskaper motsvarande, de fyra seminariererna före avresa för att få delta i fältstudierna  i Uganda. Opponera på medstudenters presentationer.

Examination:
Muntlig och skriftlig presentation på engelska av projektarbete.

Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera) 

Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Special Issue Lancet Global Health April 2015: Global Surgery (Available online – Open Access)