Kursplan för

Fördjupningskurs i endokrinologi, 7,5 hp

Endocrinology - an Advanced Course, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT23
Kurskod
2LK141
Kursens benämning
Fördjupningskurs i endokrinologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Medverkande institutioner
  • Institutionen för laboratoriemedicin
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2016-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–3 samt godkänt på momentet ”Medicinsk diagnostik” i kursen Den sjuka människan 2 samt godkänd praktisk färdighetsexamination på patient i kursen Integrerad deltentamen.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts. 

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska ha utvecklat sina kliniska färdigheter och tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse för hormonella reglersystem och hormoneffekter för att kunna härleda symptom på hormonell sjukdom till korrekt diagnos och behandling.
Kursen utgör en fördjupning av kursen i "Klinisk medicin" (tema 3).

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *. 

Kunskap och förståelse:
Studenten ska kunna
• de viktigaste hormonella reglersystemen, hormoneffekter och orsaker till sjukdomar i hormonproducerande organ samt relatera dessa till kliniska symptombilder och hormonella sjukdomar (S3).
• tillämpa de viktigaste behandlingsstrategierna, särskilt de behandlingsbara och livshotande, vid endokrina sjukdomar (S3). 

Färdigheter:
Studenten ska kunna
• inhämta en anamnes, genomföra status och tolka relevanta undersökningar för att utifrån dessa ställa diagnos och föreslå behandling av endokrina sjukdomar (M3).
• redogöra för och diskutera patientfall med relevanta frågeställningar, samt förstå betydelsen av ett multiprofessionellt/disciplinärt patientomhändertagande (M3)

Förhållningssätt:
Studenten ska kunna
• visa förmåga att skapa god patientkontakt, analysera och tillgodose patientens behov av information samt diskutera etiska överväganden vid kronisk sjukdom
• uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.
 

Innehåll

Kursen omfattar fördjupad kunskap om endokrinologiska sjukdomar. Kursen har en stark klinisk förankring avseende utredning, diagnostik och behandling. Studenterna tränas i anamnes och statustagande av patienter med hormonella sjukdomar. För att klara kursmålen krävs träning i patientkontakt på ronder, avdelningsplaceringar och egen mottagning med journalskrivning. 
 
Kompetensen kompletteras med undervisning om hormonella reglersystem, patofysiologi, behandlingsstrategier och farmakologi. Träning i informationssökande ingår. Varje student gör ett individuellt projektarbete under handledning. Vidare görs ett grupparbete med litteraturgenomgång kring aktuella problemställningar inom endokrinologin med efterföljande diskussion.

Studiebesök utförs vid enheter inom det endokrina nätverket som till exempel gammakniven, reproduktionsmedicin och dopinglaboratoriet.

De flesta hormonellt orsakade sjukdomarna har  olika symptombild utifrån genus, incidens och även behandlingsperspektiv, vilket utgör en viktig del i kursens kunskapsförmedling. Etnicitet påverkar frekvens av vissa diagnoser. [RM3] Under kursen diskuteras särskilt förhållningssätt vid kontakt med unga, nyinsjuknade patienter, där diagnosen kräver livslång behandling och kontroller.
 

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av avdelningsplaceringar, ronder, konferenser, auskultation och egen mottagning med journalskrivning. Studiebesök och grupparbete. Självstudier med träning i informationssökning samt individuellt projektarbete. 

Examination

Obligatorier:
VFU och remissgranskningsseminarium då dessa omfattar formativa delar nödvändiga för att uppnå avsedd fördjupningsnivå.
Studiebesök då dessa ger studenten möjlighet till insyn i och förståelse av nationellt unika miljöer som är svåra att tillägna sig på alternativt sätt.
Presentation av grupparbete med efterföljande diskussion.
Redovisningar av individuellt patientfall.
 
Examination
1. Skriftlig examination
2. Praktiskt prov på färdigheter i anamnes och statustagande.
3. Muntlig redovisning av projektarbete. Individuell bedömning av studentens prestation.
4. Godkänd prestation i VFU
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.
Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur

Endokrinologi Werner, Sigbritt
Diabetes Agardh, Carl-David; Berne, Christian
Greenspan's basic & clinical endocrinology Gardner, David G.; Shoback, Dolores M.