Kursplan för

Den sjuka människan 1, 13,5 hp

Disease and Illness 1, 13,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , HT23
Kurskod
2LK144
Kursens benämning
Den sjuka människan 1
Hp
13,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för onkologi-patologi
Medverkande institutioner
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för onkologi-patologi
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2017-05-04
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2017-10-11
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till
följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt
att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är
behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursen syftar till att ge förståelse för sjukdomars uppkomst, förlopp och kliniskt funktionella betydelse samt hur sjukdomar kan diagnostiseras och i vissa fall förebyggas och behandlas. Detta sker genom att studenten integrerar kunskap om cell-, molekylär- och mikrobiologiska sjukdomsmekanismer, med makro- och mikroskopiska organförändringar vid olika sjukdomstillstånd och klinisk presentation till en meningsfull bild av ett sjukdomsförlopp.
 
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Lärandemål:

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:

 • beskriva viktiga mikrobiologiska agens uppbyggnad och klassifikationssystem (S1) och redogöra för basala sjukdomsalstrande mekanismer samt hur immunsystemet skyddar individen mot dessa (S3)
 • använda basal farmakologisk terminologi och redogöra för grundprinciper för hur läkemedel utövar sina effekter (S2)
 • redogöra för metoder för cell-och vävnadsbaserad diagnostik, beskriva cellers och vävnaders reaktioner på och adaptation till skadliga agens samt relatera vanliga och/eller viktiga sjukdomars orsaker och patofysiologi till, morfologiska förändringar och kliniska konsekvenser (S3)
 • redogöra för lagar som styr handhavandet av den döda kroppen samt för hur en klinisk obduktion utörs och känna till rutiner vid dödsfall utanför sjukhus. (S2).

 
Färdigheter
Studenten ska kunna:

 • följa grundläggande hygienprinciper
 • inhämta och tolka läkemedelsinformation samt bedöma risker med läkemedelsbehandling samt bedöma vetenskapliga artiklar avseende diagnostik och patogenes (M3).
 • tolka resultat och utlåtanden från laboratorieundersökningar och utifrån dessa, tillsammans med de kliniska fynden, identifiera möjliga sjukdomsorsaker och föreslå hur dessa skulle kunna vidare utredas och med korrekt terminologi kommunicera denna information till kollegor och patienter med ett språk avpassat för målgruppen (PV) (M2).
 • med hjälp av patientcentrerad samtalsmetodik kunna inleda samtalet och klarlägga besöksorsaken inkluderande tanke, oro och önskan och kunna bemöta patienten respektfullt såväl i samtal som undersökningssituation. (PV) (M3)

 
Förhållningssätt
Studenten ska:

 • uppvisa förmåga till reflektion och självinsikt, i synnerhet i samband med möten med lidande och död (PU)
 • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling (PU)

Innehåll

Kursen är indelad i fem moment. Den ämnesmässiga kärnan utgörs av de basvetenskapliga ämnesområdena, patologi, mikrobiologi/immunologi och farmakologi samt allmänmedicin. Kursen startar med en introduktion som ges i samverkan mellan lärare från de ämnesområden som ingår i temat ”Den sjuka människan”.

Inflammation, mikrobiologi, grundläggande sjukdomsmekanismer, 4 hp Momentet fokuserar på grundläggande förståelse på molekylär-, cellulär- och vävnadsnivå för sjukdomars uppkomst, förlopp och konsekvenser. Härvid integreras mikrobiologiska, immunologiska, patologiska och farmakologiska aspekter på inflammation som sjukdomsmekanism såsom vid autoimmunitet, överkänslighetsreaktioner, immunbrist och infektion, samt grundläggande sjukdomsmekanismer vid genetiska sjukdomar och tumörsjukdomar.
Här ingår även en skriftlig individuell examination.

  Organspecifik patologi, 7 hp Momentet har fokus på hur kunskaperna om basala sjukdomsmekanismer rörande inflammatoriska, neoplastiska och degenerativa sjukdomstillstånd appliceras på sjukdomar i skilda organsystem och hur dessa sjukdomar kan diagnostiseras.

  Integration och examination, 1.5 hp Momentet avser att utveckla studentens förmåga till integrering av det teoretiska innehållet i momenten ”Inflammation, mikrobiologi, grundläggande sjukdomsmekanismer” och ” Organspecifik patologi” genom fall-baserad examination i grupp och färdighet i att känna igen patologiska processer i mikroskopiska preparat. Här ingår även en skriftlig individuell examination.

  Professionell utveckling (PU), 0.5 hp Momentet innehåller en temadag med etik, juridik och förhållningssätt relaterat till döden samt en mentorsledd workshop.
  Primärvård (PV), 0.5 hp Momentet innehåller fördjupad konsultationsträning, ’patientens del’ (videoinspelat samtal med återföring), hygienprinciper och introduktion av rutiner vid konstaterande av dödsfall utanför sjukhus.

Arbetsformer

Kursen baseras huvudsakligen på introducerande och orienterande föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, workshop samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under momentet ”organspecifik patologi” ges gruppundervisning i form av mikroskopidemonstrationer och fallbaserad undervisning i vården i form av obduktioner.

Examination

Moment Inflammation, mikrobiologi, grundläggande sjukdomsmekanismer
Obligatorier: seminarier och gruppövningar.
Examination: Skriftlig individuell examination
 
Moment Organspecifik patologi
Obligatorier: fallbaserade seminarier, mikroskopiundervisning samt obduktioner

Moment Integration och examination
Examination: Gruppexamination i form av bildförhör/ mikroskopiförhör och en individuell skriftlig examination
 
Moment Professionell utveckling
Obligatorier: Temadag om döden och mentorsledd workshop.
 
Moment Primärvård
Examination: Godkänd prestation i VFU
 
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
 
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingar genomförs enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Abbas, Abul K.; Lichtman, Andrew H. Basic immunology : functions and disorders of the immune system
Medicinsk mikrobiologi & immunologi Brauner, Annelie
Rang and Dale's pharmacology Rang, Humphrey Peter; Dale, M. Maureen; Ritter, James M.; Flower, Rod J.; Henderson, G.
Kumar, Vinay Robbins basic pathology Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Aster, Jon C.; Robbins, Stanley L.

Rekommenderad litteratur

Läkemedelsboken [Elektronisk resurs].
FASS
Goodman, Louis Sanford Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. Brunton, Laurence L.; Chabner, Bruce; Knollmann, Björn C.
Whalen, Karen Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology
Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine Strayer, David S.; Rubin, Emanuel; Saffitz, Jeffrey E.; Schiller, Alan L.
Professionell utveckling inom läkaryrket Andersson, Sven-Olof
Murray, Patrick R.; Rosenthal, Kenneth S.0 319233; Pfaller, Michael A. Medical microbiology