Kursplan för

Hjärtsvikt, 7,5 hp

Heart Failure, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Kurskod
2LK147
Kursens benämning
Hjärtsvikt
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2017-05-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–3 samt godkänt på momentet ”Medicinsk diagnostik” i kursen Den sjuka människan 2 samt momentet ”Kliniskt körkort” i kursen Integrerad deltentamen. 

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.
 

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och sin förmåga att utifrån patientens unika behov bedöma, analysera, prioritera, genomföra akut vård vid hjärtsvikt.
Kursen utgör en fördjupning till kursen ”Klinisk medicin” (tema 3) på läkarprogrammet.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna 
- analysera kliniska hemodynamiska data  och förklara dessa utifrån det neurohormonella och vaskulära systemets betydelse vid hjärtsvikt (S4)
- beskriva grunderna för behandling med hjärtpump och hjärttransplantation (S2)

Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
- visa hur man identifierar, handlägger och behandlar hjärtsvikt samt planera och genomföra vård i samverkan med olika yrkesgrupper (M3)
- kunna förskriva läkemedel samt kunna visa hur man inleder läkemedelsbehandling med hänsyn till individuell nytta och individuella faktorer (M2)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:
- reflektera kring patienters upplevelse av akuta sjukdomstillstånd, upplevelsen av att vårdas inom akutsjukvårdens tekniktäta miljö samt etiska dilemman samt analysera hur hjärtsviktsjukdomarnas område styrs och påverkas av lagar och organisation
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling
 

Innehåll

Den ämnesmässiga kärnan i kursen utgörs av patofysiologi och hemodynamiska principer vid hjärtsvikt. Kursen omfattar fysiologi, farmakologi, utredningsmodaliteter samt behandling av hjärtsvikt.

Studenten tränar under kursen sin förståelse för viktiga hemodynamiska principer och diagnostiska metoder vid hjärtsvikt.  Det omfattar bland annat en fördjupad förståelse för det neurohormonella systemets betydelse vid hjärtsvikt.

I kursen ingår också att tillägna sig en fördjupad insikt i grunderna och den vetenskapliga basen för en bredd av behandlingsmetoder – grundläggande farmakologisk behandling, användning av mer avancerade inotropa läkemedel, ICD, CRT, impella, LVAD, hjärttransplantation.

Kursen baseras därför huvudsakligen på:

  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akutsjukvård
  • seminarier
  • principer för strukturerad bedömning och prioritering för patienter med hjärtsvikt
  • övervakning samt bedömning av vitala funktioner
  • patientsäkerhet
  • etiska dilemman inom akutsjukvård
  • aktuell forskning

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar, fallbaserad undervisning i vården, litteraturstudier, seminarium, färdighetsträning, självstudier, reflektion och inläsning.

Examination

Obligatorier:  VFU. Färdighetsträning och seminarier då formativ bedömning sker.
Examination:  Muntlig examination vid examinerande seminarier. Presentation av projekt- och gruppuppgifter. Skriftlig slutexamination.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Om kursen utgår ur SVK utbudet upphör möjligheten att tentera kursen efter minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
*     Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt. 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur