Kursplan för

Trombos och hemostas, 7,5 hp

Thrombosis and Hemostasis, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Kurskod
2LK148
Kursens benämning
Trombos och hemostas
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2017-05-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–3 samt godkänt på momentet ”Medicinsk diagnostik” i kursen Den sjuka människan 2 samt momentet ”Kliniskt körkort” i kursen Integrerad deltentamen. 
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts. 

Mål

Syfte   
Kursen syfte är att studenten ska fördjupa av såväl teoretiska som kliniska kunskaper inom trombos och hemostas. Allt från ökad förståelse om trombosers uppkomst och hur man kan förebygga och behandla med potenta blodförtunnande läkemedel till insikt i betydelsen av multidisciplinär vård för blödarsjuka.
Kursen utgör en fördjupning till kursen ”Klinisk medicin” (tema 3) på läkarprogrammet.
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- diskutera uppkomst och handläggning av blödnings- och trombossjukdomar på basen av vetenskapligt underlag i kliniska situationer (S3)
- redogöra för blodförtunnande läkemedels inverkan på hemostas, risker för komplikationer samt diskutera dess påverkan för andra nödvändiga behandlingar (S2)
-diskutera det vetenskapliga underlaget för emboli och trombosprofylax (S4)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- handlägga patienter med okomplicerad venös trombos och beskriva behandlingsprinciper och utredningsgång vid komplicerad venös trombos (M3)
- handlägga patienter med blödningssymtom och beskriva behandlingsprinciper och utredningsgång vid allvarlig blödningssjukdom (M3)
 
Förhållningssätt
Studenten ska
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling (PU) 

Innehåll

Kursen är till stor del patientorienterad och utgår från kliniska fall i en läkares vardag. Detta innebär att lära sig handläggning av enklare blödningsutredningar och uppföljning av akuta venösa tromboser. Genom att delta i koagulationslinje på telefon kommer studenten att konfronteras för flera kliniskt relevanta frågeställningar vilka de på evidensbaserat förhållningssätt kommer att lära sig att besvara.
 
I Sverige beräknas snart en halv miljon människor behandlas med blodförtunnande läkemedel varför varje enskild läkare behöver ha fördjupade kunskaper inom vårt ämnesområde för att öka patientsäkerheten. Blödningssymtom är vanliga och kan förebyggas och behandlas. Kursen kommer därför omfatta dessa läkemedel med särskilt fokus på (nya) direktverkande perorala antikoagulantia, DOACs.
 
Koagulationsmottagningen är ett av Sveriges tre Hemofilicenter för patienter med blödarsjuka såsom Hemofili A och B, von Willebrandssjukdom, och pionjär med att i tidig ålder introducera profylaxbehandling med faktorkoncentrat och att behandla patienter i multidisciplinära team. Under kursen kommer studenter att få följa vårt teamarbete och även erbjudas tillfälle att auskultera på Barnkoagulationsmottagningen.
 
Under kursen fördjupas befintliga kunskaper om trombos och hemostas. Sjukdomsförekomst och mekanismer både gällande venös trombos och blödarsjuka. Mer sällsynta sjukdomar berörs översiktligt såsom t.ex. Heparin inducerad trombocytopeni, antifosfolipidsyndrom och förvärvad blödarsjuka. De kommer översiktligt undervisas om olika laboratorieanalyser och presenteras för pågående forskning.
 
Studiebesök på laboratorium på klinisk kemi och i forskningsmiljö på SciLifeLab arrangeras. En interprofessionell workshop kring Warandosering planeras under ledning av sjuksköterska och läkare.
 
Utifrån ett konkret fall (mottagningsbesök) gör studenten ett projektarbete vilket utgör en del av examinationen.

Arbetsformer

Kursen består av omväxlande teoretiska moment med föreläsningar, grupparbeten och seminarier som i stor utsträckning kommer att vara fallbaserade.
Auskultation på koagulationsmottagningen. Studiebesök. Workshop för Warandosering.
Projektarbete.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Examination

Obligatorier: 
Seminarier
 
Examination:
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Opposition på andra studenters projektarbeten. Individuell bedömning av studentens prestationer.
Seminarier.
 
Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändring ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt. 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Läkemedelsboken. [Elektronisk resurs]

Rekommenderad litteratur

Antovic, Jovan P.; Blombäck, Margareta Essential Guide to Blood Coagulation [Elektronisk resurs]
Kursledningen tillhandahåller utvalda översiktsartiklar


Nationella riktlinjer: Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas - SSTH
http://www.ssth.se/