Kursplan för

Fördjupningskurs med levern och pankreas i fokus, 7,5 hp

Hepato-Pancreato-Biliary (HPB-) Diseases, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Kurskod
2LK149
Kursens benämning
Fördjupningskurs med levern och pankreas i fokus
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Medverkande institutioner
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för laboratoriemedicin
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2017-06-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–3 samt godkänt på momentet ”Medicinsk diagnostik” i kursen Den sjuka människan 2 samt momentet "Kliniskt körkort" i kursen Integrerad deltentamen.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.
 

Mål

Syfte
Att studenterna ska tillägna sig en fördjupad kunskap om utrednings-, behandlings- och etiska principer vid misstänkt lever- och pankreassjukdom. 
Kursen utgör en fördjupning till kursen klinisk medicin (tema 3) på läkarprogrammet.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse:
Studenten ska kunna
- redoföra för etiologi och patogenes bakom de vanligaste lever- och  pankreassjukdomarna (S3)
- beskriva utredningsgång vid misstänkt lever- och pankreassjukdom (S2)

Färdigheter:
Studenten ska kunna
- ta en strukturerad anamnes och genomföra en fysikalisk undersökning av patient med misstänkt lever- och pankreassjukdom (M3)
- utforma en utredningsplan samt diskutera behandling och uppföljning av de vanligaste lever- och pankreassjukdomarna (M3)

Förhållningssätt:
Studenten ska kunna
- diskutera etiska överväganden i samband med patienter med svåra lever- och pankreassjukdomar
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling (PU)

Innehåll

Kursen belyser brett orsaker till lever- och pankreassjukdomar. De olika biokemiska, immunologiska, mikrobiologiska och genetiska tester som finns att tillgå diskuteras, liksom tillgängliga röntgenologiska tekniker. Färdigheten att utifrån anamnes, status och laboratorieprover föreslå vidare utredning kommer att tränas utifrån ett primärvårdsperspektiv.

Fokus ligger på de mest vanliga lever- och pankreassjukdomarna, och tillämpning av de behandlingsprinciperna. Kursen kommer att omfatta de vanligaste komplikationerna till levercirrhos och akut/kronisk pankreatit, liksom diskussioner kring handläggning av patienter med pankreastumörer.

Tyngdpunkten ligger på medicinsk terapi, men även kirurgisk och endoskopisk intervention kommer att belysas.

I många länder betraktas lever, gallblåsa, gallvägar och pankreas som ett system. Undervisningen i denna kurs bedrivs på ett multidisciplinärt levercentrum samt ett multidisciplinärt pankreasteam, vilket ger studenterna möjlighet att få erfarenhet av många patienter med lever- och pankreassjukdomar. Studenterna får således möjlighet att fördjupa och tillämpa sina kunskaper inom hepatologi och pankreatologi. I undervisningen medverkar endoluminalkirurger som utför sk endoskopisk retrograd cholangio-pankreatografi (ERCP), samt pankreaskirurger och gastroenterologer  som utför abdominellt och endoskopiskt ultraljud och har pankreasmottagning. 

Arbetsformer

  • Grupparbeten med patientfall som underlag för litteraturstudier och fördjupningsarbete.
  • Föreläsningar, demonstrationer och seminarier
  • Team-based learning.
  • Fallbaserad undervisning i vården.
  • Praktisk träning: abdominellt ultraljud och Fibroscan (“färdighetsträning”)
Auskultationer, kliniska placeringar och deltagande i ronder vid levermottagning, infektionsmottagning, pankreasmottagning, patologrond, tumörrond, pankreaskonferens, pankreascystkonferens, transplantationsbeslutkonferens, leverkirurgi samt ERCP.

Examination

Obligatorier:
seminarier, praktiska övningar i VIL/VFU då dessa omfattar formativa bedömningar.
 
Examination:

Godkänd prestation i VFU.
Muntlig examination i form av examinerande seminarier.
Muntlig examination i form av gruppredovisning av patientfall.
Skriftlig inlämningsuppgift.
Skriftlig examination

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin :
S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)
 
Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt
 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur

Gastroenterologi och hepatologi Hultcrantz, Rolf; Bergquist, Annika; Lindgren, Stefan; Simrén, Magnus; Stål, Per; Suhr, Ole B.