Kursplan för

Fokus akutsjukvård - akutmottagningen som arbetsplats, 7,5 hp

Emergency Medicine in Focus - Working in the Emergency Department, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , HT19 , VT21
Kurskod
2LK154
Kursens benämning
Fokus akutsjukvård - akutmottagningen som arbetsplats
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-10-08
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-7.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte 
Kursens syfte är att studenten med läkarprogrammets tidigare kurser som bas ska tillägna sig en fördjupad kompetens inom akutsjukvård som förberedelse för ledarskap på akutmottagning samt i viss mån i prehospital miljö och i katastrofsituation.
 
Lärandemål
Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*

Kunskaper och förståelse
Studenten ska kunna:

 • redogöra för den akuta vårdkedjan samt grundläggande principer för prioritering av vårdsökande, inklusive vid obalans mellan behov och resurser samt vid allvarlig händelse (S2)
 • diskutera vanliga etiska situationer inom akutsjukvården och hur man utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, kan hantera dessa (S3) 

Färdigheter
Studenten ska kunna:

 • prioritera mellan vårdsökande utifrån allvarlighetsgrad, med särskilt fokus på att kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd samt att kunna initiera omedelbart livräddande åtgärder; individuellt och som del av ett team i akuta situationer (M3) 
 • på ett strukturerat sätt utföra initial bedömning, stabilisering och reevaluering vid vanligt förekommande akuta symptom och syndrom hos patienter i alla åldrar (M3)
 • utifrån kliniska uppgifter kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang och initiera lämplig utredning och behandling samt planera för fortsatt vård och vårdnivå (M3)
 • på ett kortfattat och patientsäkert sätt kunna överföra information om ett sjukdomsförlopp samt informera patienter och anhöriga om detsamma (M3)
 • identifiera och diskutera egna och andras stressreaktioner och deras inverkan på den egna prestationen (M2)
 • visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete (M2) 

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:

 • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal, samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursen fokuserar särskilt på moment som stärker studentens kompetens och färdigheter som krävs för ett effektivt arbete i en akutsituation i interprofessionella team, såsom ledarskap och effektiv kommunikation. Färdighetsträning inklusive simulering utgör en grundpelare i kursen.

Kursens innehåll avgränsas till det som är vanligt och viktigt inom akutsjukvård och relaterar innehållsmässigt till stora delar av läkarprogrammet. Akutsjukvård omfattar handläggning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall utifrån ett oselekterat patientmaterial från prehospitalt omhändertagande via bedömning och behandling på akutmottagning till fastställande av adekvat fortsatt vårdnivå.

Exempel på praktiskt innehåll i kursen är:

 • bedömning, diagnostik och behandling inklusive procedurer av akut sjuka patienter enligt ABCDE med de förutsättningar som råder på en akutmottagning
 • träning i att leda team och samarbeta med kollegor och övriga medarbetare
 • träning i effektiv kommunikation enligt SBAR och loop-kommunikation

Kursen omfattar också diskussioner om, och i vissa fall träning i;

 • stressreaktioners inverkan på individens prestation samt strategier för stresshantering
 • etiska dilemman såsom livsuppehållande vård, vårdintyg, anmälan till socialtjänst
 • faktorer som är specifika för akutsjukvård/akutmottagning såsom obalans mellan behov och kapacitet (crowding, boarding), dynamisk tillgång information och behov av att omfördela resurser
 • katastrofmedicinska principer ut ett läkarperspektiv
 • förbättringsarbete som inkluderar ett exempel på utvärdering, analys och förslag till förbättringsåtgärder vid medicinsk behandling.

Kursen samarbetar med Katastrofmedicinskt centrum, Norrtälje sjukhus och ambulanssjukvården.

Arbetsformer

VFU på akutmottagning, intagningsavdelning, intermediärvårdsavdelningar och intensivvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus. Simulering vid Clinicum DS.

Seminarier och gruppövningar kring handläggningen av vanliga akutmedicinska tillstånd, akuta kirurgiska tillstånd och frakturer.

Seminarium kring akut utredningsgång vid akut medicinska och kirurgiska tillstånd. Föreläsningar med diskussion.

Examination

Obligatorier
Förkunskapstest.
Fortlöpande formativa bedömningar sker vid:

 • Färdighetsträning i form av simuleringsövningar
 • Seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter inför gemensamma seminarier
 • VFU

Examination
Godkännande på kursen baseras på:

 • Studentens förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och kollegor bedöms fortlöpande under VFU och en sammantagen bedömning görs av examinator.
 • Skriftlig examination
 • Praktisk examination
 • Muntlig examination 

Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
 I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)

Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
 M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Aktuell vetenskaplig litteratur.

Hård af Segerstad, Caroline; Järhult, Susann J. Akutsjukvård från Ö till Ä
Akut internmedicin. Behandlingsprogram 2017. Janusinfo: https://www.janusinfo.se/download/18.570d3e071634a145608584f/1535626570300/Akut-internmedicin-2017.pdf

Akut kirurgi. Behandlingsprogram 2017. Vårdgivarguiden: https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/akut-kirurgi/behandlingsprogram-akut-kirurgi-2017.pdf