Kursplan för

Handens skador och sjukdomar - diagnostik och primär behandling, 3 hp

Hand Surgery, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
2LK155
Kursens benämning
Handens skador och sjukdomar - diagnostik och primär behandling
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-04-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin. 

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenterna efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig fördjupad kompetens i omhändertagande av vanliga handkirurgiska diagnoser.

Lärandemål
Kursen utgör en fördjupning av kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi (tema 4) på läkarprogrammet.
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- redogöra för primärt handläggande av akuta handskador inkl handinfektioner och    överväganden vid incisioner och suturering i handen (S3)
- diagnosticera vanliga sjukdomar i handen (S3)
- redogöra för komplikationer och för vilka fall som alltid ska remitteras till handkirurgisk klinik (S2)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna:
- undersöka en hand avseende skelett-, nerv-, sen- och kärlskador (M2)
- lägga ett handförband och bedöva ett sår på handen (M3)
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna:
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling 

Innehåll

Handkirurgiska åkommor är mycket vanliga på allmänläkarmottagningar och akutmottagningar och kunskaper på området ofta otillräckliga.
 
Kursen omfattar: 
  • genomgång av handens anatomi och funktion i små grupper, interaktivt och med anatomiska modeller
  • patientbaserad undervisning kring olika typfall och korta föreläsningar kring vanliga diagnoser såsom artros, senskideinflammation Dupuytrens kontraktur, nervinklämningar
  • praktiska genomgångar av handstatus och i att lägga förband
  • incisionsteknik på handen t ex vid infektioner eller borttagande av främmande kropp
  • gruppvis deltagande vid handoperationer, mottagningsbesök och såromläggningar.

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fallbaserad undervisning i vården. Föreläsningar. Färdighetsträning. Auskultation vid handkirurgiska ingrepp.

Examination

Obligatorier   
Färdighetsträning och fallbaserad undervisning i vården. VFU

Examination 
Muntlig examination baserat på typiska patientfall. Praktiskt prov.
 
Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhets-förlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.
 
Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera) 
 
Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt
 

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Aktuell vetenskaplig litteratur

Lundborg, Göran; Björkman, Anders Handkirurgi
Wolfe, Scott W. Green's Operative Hand Surgery (7) [Elektronisk resurs]