Kursplan för

Fokus akutsjukvård - säkert och effektivt beslutsfattande, 7,5 hp

Emergency Medicine in Focus - Safe and Effective Decision Making, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , HT19
Kurskod
2LK158
Kursens benämning
Fokus akutsjukvård - säkert och effektivt beslutsfattande
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Medverkande institutioner
 • Institutionen för medicin, Huddinge
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-10-08
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2019-03-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Samtliga högskolepoäng från termin 1-8 samt 13 hp från kursen "Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke".

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten med läkarprogrammets tidigare kurser som bas ska tillägna sig en fördjupad kompetens inom akutsjukvård som förberedelse för ledarskap på akutmottagning samt i viss mån i prehospital miljö och i katastrofsituation.

Lärandemål
Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*

Kunskaper och förståelse
Studenten ska kunna:

 • redogöra för den akuta vårdkedjan samt grundläggande principer för prioritering av vårdsökande; inklusive vid obalans mellan behov och resurser samt vid allvarlig händelse (S2)
 • diskutera vanliga etiska situationer inom akutsjukvården och hur man utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, kan hantera dessa (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna:

 • identifiera potentiellt livshotande tillstånd samt initiera omedelbart livräddande åtgärder, både individuellt och som del av ett team i akuta situationer (M3)
 • prioritera mellan vårdsökande utifrån allvarlighetsgrad, med särskilt fokus på att kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd samt att kunna initiera omedelbart livräddande åtgärder; individuellt och som del av ett team i akuta situationer (M3)
 • på ett strukturerat sätt utföra initial bedömning, stabilisering och reevaluering vid vanligt förekommande akuta symptom och syndrom hos patienter i alla åldrar (M3)
 • utifrån kliniska uppgifter kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang och initiera lämplig utredning och behandling samt planera för fortsatt vård och vårdnivå (M3)
 • på ett kortfattat och patientsäkert sätt kunna överföra information om ett sjukdomsförlopp samt informera patienter och anhöriga om detsamma (M3)
 • identifiera och diskutera egna och andras stressreaktioner och deras inverkan på den egna prestationen (M2)
 • visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete (M2)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:

 • uppträda respektfullt mot andra studenter, lärare och personal, samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursens innehåll avgränsas till det som är vanligt och viktigt inom akutsjukvård och relaterar innehållsmässigt till stora delar av läkarprogrammet. Akutsjukvård omfattar handläggning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall utifrån ett oselekterat  patientmaterial från prehospitalt omhändertagande via bedömning och behandling på akutmottagning till fastställande av adekvat
fortsatt vårdnivå. Kursen fokuserat särskilt på moment som stärker studentens kompetens och färdigheter som krävs för ett effektivt arbete i en akutsituation i interprofessionella team, såsom ledarskap och effektiv kommunikation. Färdighetträning inklusive simulering utgör en grundpelare i kursen.

Exempel på praktiskt innehåll i kursen är:

 • bedömning, diagnostik och behandling inklusive procedurer av akut sjuka patienter enligt ABCDE med de förutsättningar som råder på en akutmottagning 
 • träning i att leda team och samarbeta med kollegor och övriga medarbetare 

Kursen omfattar också diskussioner om, och i vissa fall träning i;

 • stressreaktioners inverkan på individens prestation samt strategier för stresshantering
 • etiska dilemman såsom livsuppehållande vård, vårdintyg, anmälan till socialtjänst
 • faktorer som är specifika för akutsjukvård/akutmottagning såsom obalans mellan behov och kapacitet (crowding, boarding), dynamisk tillgång information och behov av att omfördela resurser
 • Katastrofmedicinska principer ut ett läkarperspektiv
 • Förbättringsarbete

Kursen ges av institutionen för medicin Solna i samarbete med institutionen för medicin Huddinge
samt CLINTEC vid KI. Kursen är förlagd till fyra kliniska plattformar, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Capio St Göran samt Norrtälje. Kursen samarbetar
med katastrofmedicinskt centrum, Astrid Lindgrens barnakutmottagning samt Akademiska
ambulansen.

Arbetsformer

Majoriteten av undervisningen sker i grupper av studenter och en handledare som följs åt genom hela kursens alla moment. Fortlöpande individuell återkoppling och formativ bedömning baserad på färdighetsträning utgör grunden för att uppnå lärandemålen. Varje grupp har en basplacering vid en av de fyra kliniska plattformarna.

* Färdighetsträning med simuleringsövningar (övningsdocka, markör)
* Praktisk färdighetsträning
* Seminarier
* Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av handlett kliniskt arbete på akutmottagning eller akutvårdsavdelning, dessa pass kan förläggas till dag, kväll, helg.
* Enstaka kursgemensamma föreläsningar

Examination

Obligatorier
Ett formativt förkunskapstest.
Färdighetsträning i form av simuleringsövningar.
Seminarier.
Skriftliga inlämningsuppgifter inför gemensamma seminarium. VFU.

Examination
Studentens teoretiska och praktiska färdigheter, samt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga
och kollegor bedöms fortlöpande under VFU och en sammantagen bedömning görs av examinator.
Skriftlig examination.
Praktiskt prov.

Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Innan
studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med
kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen
tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem
examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något
ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan
repeteras en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller
förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU
avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFUtillfälle
är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och
kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)

Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Aktuell vetenskaplig litteratur

Hård af Segerstad, Caroline; Järhult, Susann J. Akutsjukvård från Ö till Ä
Akut internmedicin. Behandlingsprogram 2017. Janusinfo: https://www.janusinfo.se/download/18.570d3e071634a145608584f/1535626570300/Akut-internmedicin-2017.pdf

Akut kirurgi. Behandlingsprogram 2017. Vårdgivarguiden: https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/akut-kirurgi/behandlingsprogram-akut-kirurgi-2017.pdf