Kursplan för

Global kirurgi, 7,5 hp

Global Surgery, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Kurskod
2LK160
Kursens benämning
Global kirurgi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-10-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Läkarprogrammets kurser ska genomföras i utbildningsplanens ordning. Student kan påbörja kursen först efter att ha alla högskolepoäng från termin 1-9.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte  
Kursens syfte är att studenten med läkarutbildningen som bas ska fördjupa sin förståelse för och kunskap om kirurgiska sjukdomar och dess behandlingar ur ett globalt perspektiv.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:

  • Beskriva och förklara variationer i kirurgiskt och obstetriskt sjukdomspanorama inom låg- och mellaninkomst länder, samt jämföra och analysera olika faktorer som påverkar tillgången till kirurgi, variationer i tillgänglighet och kvalitet av kirurgisk sjukvård (S3).
  • Förklara innebörden av begreppet "unmet need of surgical care and universal health coverage" samt millenniets utvecklingsmål (Millennium Development Goals) (S3).
  • Utifrån patientfall och lokala förutsättningar diskutera tänkbara lösningar ur ett nationalekonomiskt perspektiv (S2).
  • Reflektera kring hur kirurgisk sjukvård kan minska morbiditet och mortalitet och bidra till ekonomiskt välstånd i låg och medelinkomstländer (S3).
  • Relatera kunskaper och erfarenheter från VFU i annan kultur till motsvarande svensk kontext, samt hypotetisera kring dess relevans i klinisk vardag (S4). 

Färdigheter
Studenten ska kunna

  • ta anamnes och undersöka patienter på ett ändamålsenligt och respektfullt sätt i en annan kulturell kontext (M3)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:

  • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

I en alltmer internationaliserad värld behöver läkare inom alla discipliner besitta kunskap om sjukdomspanoraman i andra länder även inom ramen för svensk sjukvård. Global kirurgi ligger teoretiskt nära global medicin, men med tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Kursen är i huvudsak kliniskt orienterad och kommer att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi samt gynekologi och obstetrik.
 
Kursens första del (ca två veckor) genomförs på KI och är teoretisk. Denna kommer omfatta kirurgi ur följande synvinklar: global kirurgi som eget forskningsfält, etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa, katastrofer samt potential för forskning och utveckling.
Kursens andra del (ca tre veckor) genomförs i Uganda. Denna kursdel ger en direkt och konkret förståelse av kirurgisk sjukvård och brist därpå, samt kirurgiska behandlings-traditioner i ett låginkomstland.
 
Kombinationen av basala fakta från den första kursdelen vid KI och den personliga upplevelsen i Uganda ger möjligheten till evidensbaserad insikt i den globala bördan av kirurgiska sjukdomar och utbudet av kirurgi globalt. Under den sista veckan bedriver studenten ett eget fältarbete där han/hon får följa en patients väg genom den kirurgiska vården på ett sjukhus i Uganda.
 
Centralt i kursen är att diskutera hur olika kulturella och ekonomiska faktorer påverkar bemötandet av patienter i olika sjukvårdssystem, liksom professionellt uppträdande i en annan kultur utan att ge avkall på ett etiskt förhållningssätt gentemot varje patient.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbete, projektarbete, studiebesök, VFU, auskultation samt självstudier. Handledare från KI deltar under fältdelen och deltar i de kliniska placeringarna samt undervisningen.
 
Studenterna genomför ett projekt som skall redovisas som individuellt projektarbete i Uganda i form av skriftlig och muntlig presentation. Varje student skall också opponera på en presentation.
 
Kursen kan komma att ges på engelska i Sverige. Kursdelen förlagd till Uganda kommer uteslutande att ges på engelska.
 
Undervisning förlagd till kvälls- och helgtid förekommer.

Examination

Obligatorier:
Det ställs som krav att studenten har deltagit vid och tillägnat sig kunskaper motsvarande kursens första del för att få delta i fältstudierna i Uganda.
Opponera på medstudenters presentationer.

Examination:
Bedömning i VFU.
Skriftlig examination. 
Muntlig och skriftlig examination på engelska av projektarbete.

Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska moment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera) 

Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Aktuell vetenskaplig litteratur.

Special Issue Lancet Global Health April 2015: Global Surgery (Available online – Open Access)