Kursplan för

Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri, 7,5 hp

Clinical Child and Adolescent Psychiatry - Advanced Course, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2LK161
Kursens benämning
Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2019-04-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är studenten ska ha tillägnat sig fördjupade kunskaper i klinisk barn- och ungdomspsykiatri med inriktning på att identifiera och känna till handläggningen av vanliga barn - och ungdomspsykiatriska tillstånd. Kursen utgör en fördjupning till Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (tema 6).
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid
(M1-M4)*.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- redogöra för de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden och hur dessa utreds, diagnostiseras och behandlas (S2).
- redogöra för relevant lagstiftning, för barn- och ungdomspsykiatrins organisation och för ansvarsfördelningen BUP-skola-socialtjänst (S2).
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- inhämta anamnes av barn, ungdomar, föräldrar och andra personer i barnets nätverk, samt identifiera sårbarhetsfaktorer vid psykisk ohälsa (M2)
- formulera psykiskt status för barn och ungdomar samt föreslå utredning och diagnostik vid de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden (M3)
- göra en suicidriskbedömning av barn och ungdomar och föreslå handläggning (M3).
 
Förhållningssätt
Studenten ska
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Undervisningen, med tonvikt på medicinsk kunskap och förståelse utgår från den barn- och ungdomspsykiatriska specialiteten. Lärandemålen examineras utifrån ett patientbaserat grupparbete och examinerande seminarium.

Undervisningen, med inriktning på färdigheter, sker genom föreläsningar, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning med patientnära undervisning. Träning ges i att kunna diagnostisera de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden och att kunna göra en suicidriskbedömning av unga.
 
Kursen omfattar de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden och hur man utreder, diagnostiserar och behandlar dem, särskilt i form av de vanligaste läkemedlen och terapeutiska metoder som används inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vidare ingår relevant lagstiftning, organisation i Stockholm och ansvarsfördelningen mellan BUP-skola-socialtjänst och lokala vårdprogram.
 
Under kursen diskuteras hur egna värderingar och egna attityder kan påverka bemötande och omhändertagande av patienter och deras familjer, hur intresse- och lojalitetskonflikter kan påverka prioriteringar och hur människosynen kan påverka kontakten med barnet/familjen utifrån genusaspekter, kulturella och religiösa aspekter.

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Föreläsningar, seminarier.
Grupparbete kring ett patientfall.

Examination

Obligatorier: Seminarier och VFU
 
Examination: Muntlig examination i form av presentation av fallbaserat grupparbete och examinerande seminarium.

Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och
är definierad som temanära.
 
Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.


*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera)
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför 
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Sadhu, Julie M. Concise guide to child and adolescent psychiatry
Editor Joseph M. Rey. IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
Aktuell vetenskaplig litteratur inklusive vetenskapliga artiklar utifrån det fallbaserade grupparbetet.