Kursplan för

Fördjupningskurs i obstetrik och neonatalogi, 7,5 hp

Obstetrics and Neonatalogy Revisited, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2LK162
Kursens benämning
Fördjupningskurs i obstetrik och neonatalogi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2019-04-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte   
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap i sjukdomar och behandlingsalternativ hos gravida och födande kvinnor, hos foster under graviditet och förlossning samt hos barn i neonatalperioden. Kursen är en fördjupning till kursen Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling (Tema 6) på läkarprogrammet.
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
 - analysera relevanta sjukdomstillstånd hos gravida kvinnor, fostret i magen, det nyfödda barnet och barn som fötts prematurt eller drabbats av komplikationer under fosterstadiet, förlossningen eller nyföddhetsperioden (S4)

Färdigheter
Studenten ska
- självständigt kunna genomföra en adekvat litteratursökning utifrån en kliniskt orienterad frågeställning inom obstetrik eller neonatologi, bedöma evidensgrad av sammantagna studieresultat och på ett insiktsfullt sätt diskutera och motivera evidensgraderingen (M3). 

Förhållningssätt
Studenten ska kunna;
- resonera nyanserat om sin egen roll och sina begränsningar inom de aktuella medicinska
områdena, etiska aspekter på verksamheten samt tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen är ämnesintegrerad och sträcker sig över de kliniska specialiteterna obstetrik och neonatologi. Ett övergripande tema är hur perinatala omständigheter och tillstånd hos den gravida kvinnan och/eller fostret medverkar till och påverkar risk för sjuklighet senare i livet. Den teoretiska undervisningen inriktas på orsakssammanhang och principer snarare än på detaljerad behandling. Integrering med basvetenskap görs avseende fysiologiska principer. Betoning läggs vid ett vetenskapligt förhållningssätt.

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, fallbaserad undervisning i vården, projektarbete med självstudier (critically appraised topic, CAT) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 
Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Obligatorier:
Introduktionsdag.
Workshop-dagar delvis i simulator-miljö inom obstetrik och neonatologi.
Fall-baserad workshop-dag.
VFU

Examination:
Individuell skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (CAT). Opposition och deltagande i diskussion vid redovisningsseminarium med individuell bedömning av studentens prestationer. 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsningar av antalet prov- eller VFU- tillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
* Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

Aktuell vetenskaplig litteratur

Avery, Gordon B. Neonatology : pathophysiology and management of the newborn
Turnbull, Alec; Chamberlain, Geoffrey Obstetrics
Ewald, Uwe; Sjöberg, Nils-Otto Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet
Gabbe, Steven G.; Niebyl, Jennifer R.; Simpson, Joe Leigh Obstetrics : normal and problem pregnancies
Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars; Marsál, Karel
Hagberg, Henrik Obstetrik Westgren Magnus
Lagercrantz, H; Hellström-Westas, L; Norman, M Neonatologi
Ingemarsson, Ingemar; Ingemarsson, Eva Fosterövervakning med CTG
Obstetriskt ultraljud
Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi Olovsson, Matts
Preeklampsi Olovsson, Matts