Kursplan för

Akut och kronisk inflammation, 7,5 hp

Acute and Chronic Inflammation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2LK164
Kursens benämning
Akut och kronisk inflammation
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2019-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-3 samt godkänt på momentet "Medicinsk diagnostik" i kursen Den sjuka människan 2 samt momentet "Kliniskt körkort" i kursen Integrerad deltentamen.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU- tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte:
Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap och förståelse för inflammation som en viktig faktor i ett stort antal olika sjukdomsgrupper inom klinisk medicin, med särskilt fokus på akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar och autoimmunitet. Kursen utgör en fördjupning till kursen klinisk medicin (tema 3) på läkarprogrammet.

Lärandemål: 
Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*.

Kunskap och förståelse
Studenten ska:
- kunna känna igen, beskriva, diagnostisera och behandla vanliga akuta och kroniska inflammationssjukdomar (S3)
- kunna redogöra för mindre vanliga inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar (S2).

Färdigheter
Studenten ska:
- kunna undersöka rörelseapparaten för identifiering av artriter och felställningar samt utföra knäledspunktion för ledvätskeaspiration och steroidinjektion (M3).
- självständigt kunna ta adekvat inflammationsanamnes och genomföra systematiskt och fullständigt status, förmedla medicinska uppgifter i tal och skrift på ett strukturerat sätt samt informera patient och närstående på ett förståeligt och empatiskt sätt (M2). 

Förhållningssätt
Studenten ska:
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Fokus ligger på den kliniska tjänstgöringen, med patientbaserad handledning och med individuell återkoppling så att färdigheter vidareutvecklas. Studenten förväntas fördjupa och förstärka sin förmåga att som blivande läkare handlägga patienter med sjukdomar där inflammation är en viktig faktor. Basvetenskapliga och forskningsanknutna aspekter på inflammation ingår i kursen och translationella aspekter ges betydande utrymme.
 
Auskultation och VFU kommer att ske vid vårdavdelning och/eller tidsbeställd mottagning. Studenten kommer även att delta i undervisning av ledstatus av specialutbildad patient med reumatisk sjukdom (patient partner) samt undervisning i knäledspunktion på knämodell. Initial handläggning av livshotande inflammationssyndrom tränas på patientsimulator (CAMST).
 
Teoridelen omfattar introduktionsföreläsningar över de olika sjukdomsområdena som ingår i kursen samt basal immunologi och klinisk immunologi med autoantikroppsdiagnostik. Tillstånd där immunförsvaret sviktar ges betydande utrymme. Evidensbaserad diagnostik och behandling med stark forskningsanknytning betonas men också förebyggande hälsoarbete, vårdekonomiska faktorer, kliniskt förbättringsarbete och betydelsen av interprofessionalism. Kursen ger en sammanhängande klinisk exponering där också grundläggande kunskaper och färdigheter från kursen i klinisk medicin (tema 3) fördjupas.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten/workshops, fallbaserad undervisning i vården, självstudier (ibland med datorstöd) samt litteraturstudier. Schemaläggning på kvällar och helger kan förekomma vid VFU.
Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i öppenvårds- och/eller slutenvårdsmiljö och innefattar bland annat praktisk handläggning av patienter med sjukdomar där inflammation spelar en viktig roll.
 
Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Examination

Obligatorier:
Fallbaserade seminarier, demonstrationer/praktiska övningar och färdighetsträning är obligatoriska har ett innehåll som inte är möjligt att tillgodogöra sig genom självstudier.

Examination:
Skriftlig examination i form av fallrapport inklusive litteraturgenomgång. Muntlig presentation av patientfall för examinator och övriga kursdeltagare (supercase). Praktisk examination av färdigheter examineras summativt under VFU.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten har deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.
 
Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Kommittén för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1: enkel (ex. känna till, identifiera),
S2: sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3: relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4: utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1: veta,
M2: veta hur man utför,
M3: kunna visa, och
M4: kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Wold, Agnes; Mölne, Johan Inflammationssjukdomar
Fauci, Anthony S. Harrison's principles of internal medicine [electronic resource]
Internmedicin Dahlström, Ulf; Kechagias, Stergios; Stenke, Leif
AccessMedicine
Och annan aktuell vetenskaplig litteratur