Kursplan för

Bild- och funktionsdiagnostik med inriktning medicinsk radiologi, 3 hp

Imaging and functional assessment with focus on radiology, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2LK165
Kursens benämning
Bild- och funktionsdiagnostik med inriktning medicinsk radiologi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin.'

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Det övergripande målet är att studenten får träna klinisk tillämpning inom radiologi.
Kursen utgör en fördjupning av kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi (tema 4) på läkarprogrammet.

Lärandemål 
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:

  • beskriva gällande strålskyddsföreskrifter för att begränsa onödig strålning (S1)
  • välja och tillämpa adekvata bild- och funktionsmetoder för klinisk diagnostik (S3).
  • redogöra för uppgifter som är viktiga i en remiss (S2).
  • redogöra för och analysera faktorer som är viktiga eller utgör kontraindikationer för bild- och funktionsmetoder i kliniskt arbete (S2).

Färdigheter
Studenten ska kunna:

  • göra en korrekt tolkning av bilder skapade med vanligt förekommande bildmetoder (M2). 

Förhållningssätt:
Studenten ska:

  • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursen fokuserar på praktisk träning inom de vanligaste frågeställningarna inom radiologin. I kursen ingår att studenten får träna sig i att tolka radiologisk anatomi med hjälp av olika bildgivande metoder, lära sig hur det praktiskt går till inför en bildtagning och delta i utredningar av patologiska tillstånd. 
 
Studenterna deltar i rondförberedelser inför röntgenronder tillsammans med radiolog. Studenter får på egen hand analysera och bedöma olika fall, som sedan analyseras och diskuteras under seminarier.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar och seminarier där bl.a. kliniker från andra specialiteter kan delta.
Studenterna deltar i radiologens dagliga arbete och kommer att få träning i att tolka bilder och formulera remissvar. Formativ feedback ges. Studenten får i början av kursen välja en vetenskaplig artikel eller review som redovisas och presenteras vid kursavslutningen.

Examination

Obligatoriska moment:
För att uppnå kursmålen krävs deltagande i de interaktiva seminarierna, fallbeskrivningarna, samt de praktiska övningarna.

Examination: 

  • Två muntliga examinationer.
  • Praktisk examination.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen:
Antalet examinations- och praktiktillfällen följer Karolinska Institutets lokala riktlinjer, vilket innebär att antalet examinationstillfällen är begränsade till 6 stycken, medan verksamhetsförlagda moment som regel endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändring ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar temanära kunskaper inom läkarprogrammet.

Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. 

* Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur
Kompendier delas ut under kursen