Kursplan för

Akuta infektioner - handläggning, utredning och behandling, 7,5 hp

The Management, Investigation and Treatment of Acute Infections, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Kurskod
2LK167
Kursens benämning
Akuta infektioner - handläggning, utredning och behandling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KIDS
Datum för fastställande
2019-11-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Syftet är att studenten med hela läkarutbildningen som bas, ska tillägna sig fördjupade kliniska kunskaper och färdigheter avseende handläggning, utredning och behandling av akuta infektiösa tillstånd.
 
Lärandemål
Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheter enligt Millers pyramid (M1-M4)
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

  • Utredning och differentialdiagnostik vid akuta infektiösa tillstånd med hänsyn till epidemiologi, multiresistenta bakterier och resande (S3)
  • Välja och motivera antimikrobiell behandling vid akuta infektiösa tillstånd inklusive vid infektion orsakad av multiresistenta bakterier och vid antibiotika allergier (S3) 

Färdigheter och förmåga
Studenten ska kunna

  • Inhämta relevant sjukhistoria inklusive detaljerad epidemiologisk anamnes vid olika misstänkta infektiösa tillstånd (M3)
  • Rapportera och dokumentera relevanta delar av en patients sjukdomshistoria och sjukdomsförlopp (M3) 

Förhållningssätt
Studenten ska

  • Visa ett kritiskt vetenskapligt förhållningsätt till vetenskaplig information och kliniska behandlingar vid infektiösa tillstånd
  • Uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen inleds med en teoretisk del med seminarier och föreläsningar med tonvikt på mål för kunskap och förståelse. Sedan följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kombinerat med workshops, seminarier, föreläsningar och övningar med tonvikt på färdigheter. Studenter kommer att följa fall de möter, presentera dessa, diskutera differentialdiagnoser och handläggning.

Kursens ämnesmässiga kärna inkluderar infektionssjukdomar i centrala nervsystemet, luftvägar, hud och mjukdelar, leder och skelett, urogenitalt, lever och gallvägar samt buk och tarm.

Integrering med basvetenskap sker genom fördjupningar i mikrobiologi och farmakologiska aspekter av antibiotika.

Studenten kommer att stimuleras till vetenskaplig reflektion och kritisk granskning genom att genomföra ett projektarbete.

Undervisningen inkluderar övningar i att utföra lumbal punktion och mikroskopisk diagnostik av malaria.

Arbetsformer

Kursens VFU genomförs på infektionskliniken Danderyds sjukhus. Undervisning med tonvikt på mål för kunskap och förståelse sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, workshops, projektarbete, fallbaserad undervisning i vården, självstudier samt litteraturstudier.
 
Undervisning med tonvikt på mål för färdigheter och förhållningssätt sker genom VFU, fallbaserad undervisning i vården, färdighetsträning och workshops.
 
Schemaläggning på kvällar förekommer vid VFU.

Examination

Obligatorier
Workshops, seminarier, VFU, praktiska övningar som LP och mikroskopiering, simulatorövningar samt opposition på andra studenters projektarbete är obligatoriska då studenters deltagande är en förutsättning för att optimera gruppens lärande och för att lärandemålen ska uppnås.

Formativ bedömning skervid deltagande i diskussioner kring medstudenters fallpresentationer.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen sin frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande  inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Examination
Godkänd prestation i VFU.
Godkänd muntlig redovisning av projektarbete.
Skriftlig examination.
 
Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
 
Behörighet
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så pass allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen fullföljts.

Övergångsbestämmelser

Om kursen utgår ur SVK utbudet upphör möjligheten att tentera kursen efter minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.
Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
*     Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur

Johns Hopkins guide to antimicrobial chemotherapy – App
Aktuell vetenskaplig litteratur
Strama behandlingsrekommendationer
Infektionsläkarföreningens behandlings PM
Infektionsmedicin : kliniska situationer Christensson, Bertil
Infektionsmedicin epidemiologi, klinik, terapi