Kursplan för

Digitala tjänster och e-hälsa utifrån personcentrerat perspektiv, 7,5 hp

Digital- and E-health based on Personcentered Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT22
Kurskod
2LK168
Kursens benämning
Digitala tjänster och e-hälsa utifrån personcentrerat perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2019-11-07
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2021-11-01
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen "Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen "Hälsa i samhälle och miljö".

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU) /motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten, med läkarutbildningen som bas, ska tillägna sig förståelse och kunskap för aktuella och framtida möjligheter med e-hälsa, utifrån kroniska sjukdomspanorama och personcentrerade perspektiv.
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
- diskutera  för centrala begrepp kopplade till E-hälsa och resonera kring de legala förutsättningarna och etiska utmaningarna med en ökad digitalisering av sjukvården (S3).
- diskutera potentialen med digitalisering av hälso- och sjukvården och hur nya digitala arbetssätt kan utvecklas med tjänstedesign och förbättringsarbete (S3).
- teoretisera kring digitalisering av vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt  (S3).
- redogöra för patientföreningars roll i Sverige och internationellt och på vilka sätt de och andra delar av civilsamhället kan bidra till en bättre hälsa för patienter (S3).

Färdigheter
Studenten ska kunna
- genomföra ett digitalt vårdmöte (M3).
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur digitala tjänster kan användas och utvecklas för och tillsammans med patienter. Kontakter och konsultationer via internet, mobilapplikationer, sociala medier kan påverka både behandling, tillgänglighet till patientutbildning, öka möjlighet till patientmedverkan och patientstyrning (shared care). Den digitalt baserade vården och informationstillgängligheten ger  potentiella möjligheter till att utjämna regional ojämlikhet till såväl medicinsk vård som hälsa - eller skapa nya skillnader. 
 
Digitaliserade journalsystem och förskrivning av läkemedel är redan i bruk. Tillgång till journaler via internet likaså, vilket väcker nya frågeställningar kring etik och integritet.
Digitala patientbesök, expert system och artificiell intelligens (AI) kan innebära betydande förändringar i läkaryrket.  Internetbaserat material, databaser, big data och ny teknik skapar nya förutsättningar för forskning, monitorering och styrning av hälsa och sjukvård på systemnivå samt banbrytande utveckling och samarbete med akademi, industri och politik.
 
Kursen utgår från ett personcentrerarat arbetssätt, kroniska sjukdomar och den verksamhetsförlagda utbildningen sker till största del på Akademiskt Specialistcentrum. Projektarbete med fokus på digitala tjänster ingår, och studiebesök på andra universitet (exempelvis KTH, HHS) samt industri och myndigheter kan ingå.
 
Under kursen ingår att handlägga vanliga ärenden i 1177 (M3) i syfte att studenten ska få kännedom om den nationella plattformen 1177 och de möjligheter till skräddarsydda tjänster som finns inom den eller andra digitala plattformar.

Arbetsformer

Seminarier. Verksamhetsförlagd utbildning. Projektarbete. Studiebesök.

Examination

Obligatorier: Seminarier, projektarbete, studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning.
Examination: Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig examination.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur