Kursplan för

Andrologi och sexualmedicin, 7,5 hp

Andrology and Sexual Medicine, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2LK170
Kursens benämning
Andrologi och sexualmedicin
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2020-05-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap om manliga fortplantingsfunktioner, om sexuella funktioner och mänsklig sexualitet, de vanligaste andrologiska, sexualmedicinska och transmedicinska problemen, inklusive utredning och behandling.
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- Redogöra för samband mellan klinisk symptombild och bakomliggande etiologi vid andrologiska och sexualmedicinska tillstånd samt somatiska och psykiatriska sjukdomars/skadors inverkan på andrologiska och sexualmedicinska tillstånd (S3)
- Föreslå, analysera och diskutera utredning och differentialdiagnostik vid andrologiska, sexualmedicinska och transmedicinska tillstånd (S3)
- Beskriva och identifiera aspekter av sexuell utveckling, andrologiska, sexualmedicinska och transmedicinska tillstånd utifrån biopsykosociala faktorer inklusive ett genusperspektiv (S3) 
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- Ta anamnes som innehåller för andrologiska och de olika sexualmedicinska diagnoserna nödvändig information samt utföra andrologiskt status (M2)
- Utföra grundläggande räkning av spermiekoncentration (M2)
 
Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursens huvudsakliga fokus är kunskap om och förståelse för andrologiska och sexualmedicinska frågeställningar och differentialdiagnostik vid mötet med patienter inom en bred sfär av hälso- och sjukvård. Prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av tillstånd eller sjukdomar som involverar andrologiska funktioner, sexuella funktioner, sexuella och/eller partnerrelaterade beteenden och erfarenheter, sexuella trauma och dess konsekvenser behandlas. Kursen involverar individuella, partnerrelaterade och könsspecifika dimensioner av sexualiteten liksom kunskap om metoder i medicinska, psykologiska och socialvetenskaper. Detta inkluderar de tillstånd, sjukdomar och skador vilka i sig själva, eller som en följd av behandling kan leda till problematik. I kursen ingår formativ bedömning av förmåga att analysera och tillgodose patientens behov av information samt diskutera etiska överväganden.
 
Andrologi utgör ett kliniskt och vetenskapligt multidisciplinärt kunskapsområdet där experter inom främst endokrinologi, urologi, laboratorievetenskap, psykiatri och beteendevetenskap möts för att utreda och behandla störningar. Sexualmedicin är ett multidisciplinärt område och samverkan mellan flera institutioner och ämnen eftersträvas. De tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskningsfälten återfinns inom verksamheten vid ANOVA och omfattar såväl andrologi, sexualmedicin som transmedicin.
 
Kursen omfattar:

  • Epidemiologi
  • Fysiologi
  • Reproduktion och sexualitet
  • Andrologi - erektion, ejakulation samt fertilitet och sterilisering: diagnostik och möjligheter till behandling
  • Sexuella dysfunktioner, diagnostik och behandling
  • Kvinnans sexuella responscykel - nya tankegångar och jämförelser med mäns responscykel.
  • Hypersexuell störning och sexuell avvikelse, diagnostik och behandling
  • Transsexualism, könsdysfori utredning, diagnostik och behandling
  • Sexualanamnes, diagnostik, vårdplanering och farmakologisk och psykologisk behandling

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gemensamma falldiskussioner, litteraturseminarier, rollspel samt laborativt arbete och färdighetsträning.
Verksamhets integrerat lärande (VIL) i form av auskultation och studiebesök vid andrologmottagning, sexualmedicinsk mottagning, transmedicinsk mottagning samt visst praktiskt arbete vid specialistandrologilaboratoriet (SAL).
Kursen ges på heltid, dagtid.
Viss undervisning kan komma att ges på engelska.

Examination

Obligatorier:
Deltagande i fallseminarier, litteraturseminarier, rollspel, auskultation på mottagningar samt laborativt arbete - alla med formativ bedömning.
 
Examination:
Muntlig examination i form av redovisning av kritisk granskning av vetenskaplig artikel inom ämnesområdet samt opposition på andra studenters granskning. Varje student bedöms enskilt.
Skriftlig examination i form av inlämningsuppgift och MCQ-frågor.
Praktisk examination av färdighetsmålen.

Examinator bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
*Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex känna till, identifiera),
S2) sammansatta (ex redogöra för, beskriva),
S3) relaterade (ex analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:

Andrologi Arver, Stefan; Damber, Jan-Erik; Giwercman, Aleksander
Praktisk sexualmedicin Gahm, Elin

Rekommenderad litteratur:

Aktuell vetenskaplig litteratur