Kursplan för

Klinisk patologisk diagnostik - från provtagning till behandlingsval, 3 hp

Clinical Diagnostic Pathology - from Sample to Treatment Decision, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT23
Kurskod
2LK172
Kursens benämning
Klinisk patologisk diagnostik - från provtagning till behandlingsval
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för onkologi-patologi
Medverkande institutioner
  • Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om hur hantering av biopsier och operationsmaterial, val av undersökningsmetod samt remisstext och frågeställningar kan optimera diagnostiken för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat.

Kursen utgör en fördjupning av kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi (tema 4) på läkarprogrammet.
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- redogöra för hur vävnadsdiagnostik går till och när tilläggsmarkörer är aktuella (S2)
- redogöra för när tumörsjukdomar skall anmälas till Cancerregistret (S2)
 
Färdigheter
Studenten ska kunna
- fastställa korrekt Tumör Node Metastas (TNM) klassifikation utifrån presenterade data (M2)
- författa lämplig remisstext och adekvata frågeställningar utifrån presenterade patientfall (M3)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- följa basala hygien och säkerhetsregler i laboratoriemiljö
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen är en genomgång av metoder och rutiner för klinisk vävnadsdiagnostik och tränar den blivande läkaren i att ta hand om provet på ett optimalt sätt samt att författa en remiss med adekvat frågeställning för att på så vis optimera möjligheterna för en korrekt diagnos. Detta exemplifieras med att följa ett rutinmässigt operationspreparat med cancer.
Deltagande i MDK-konferens ger inblick i dess betydelse i vårdförloppet. Nyligen introducerade och kommande tekniker kommer att presenteras.

Arbetsformer

Föreläsning. Praktiska genomgångar. Egen mikroskopering (option). Seminarier med gruppdiskussioner. Daglig kunskapsuppföljning i quiz-form i aktuell lärplattform samt start påföljande dag med genomgång av resultat och frågor.

Examination

Obligatorier:
Praktiska moment, genomgångar samt seminarier och gruppdiskussioner.

Examination:
skriftlig examination. 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

* Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur:

För repetition av bakomliggande patologi rekommenderas följande litteratur:

Kumar, Vinay Robbins basic pathology Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Aster, Jon C.; Robbins, Stanley L.

Fördjupningslitteratur:

För att konsekvent hänvisa till uppdaterade uppgifter om provtagning, provhantering samt klassifikation och TNM-indelning kommer det under kursens gång hänvisas till:

- Aktuella Nationella vårdprogram för olika cancerformer: https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/

- "KVAST-dokument": Kvalitets och standardiseringsdokument inom patologi. Svensk förening för Patolog
https://www.svfp.se/kvast