Kursplan för

Cell- och genterapi, 3 hp

Cell and Gene Therapy, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT24
Kurskod
2LK173
Kursens benämning
Cell- och genterapi
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2021-10-20
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2023-09-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte 
Kursens syfte är att studenten ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap inom allogen stamcellstransplantation samt de cell- och genterapier som används för behandling av cancer samt utvalda icke-maligna sjukdomar. 

Lärandemål 
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4)*

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

  • förklara de grundläggande indikationerna och principerna för behandling med allogen stamcellstransplantation, samt de vanligaste behandlingskomplikationerna, såsom infektioner hos immunsupprimerade patienter och graft-versus-host disease (GVHD) (S2)
  • förklara hur och varför den moderna cell- och genterapin kan komma att ersätta behandling med allogen stamcellstransplantation (S2)
  • diskutera etiska principer för modern cell- och genterapi, samt principer för organdonation (S3)

Färdigheter och förmåga
Studenten ska kunna

  • Översiktligt handlägga akuta infektioner hos immunsupprimerade patienter efter behandling med immunterapi (M2)
  • Översiktligt argumentera för risker och nytta med modern cell- och genterapi jämför med den behandling som erbjuds idag (M2)  

Förhållningssätt
Studenten ska kunna

  • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling
  • reflektera över de etiska dilemman som uppstår vid ställningstagande till allogen stamcellstransplantation eller annan cell- och genterapi 

Innehåll

Kursen ger en introduktion till allogen stamcellstransplantation samt de cell- och genterapier som används, eller är på gång att användas, för behandling av cancer samt utvalda icke-maligna sjukdomar idag. Kursen ger också en utblick över vilka möjligheter som finns med behandlingar med cell- och genterapier och hur de integreras alltmer i den moderna patientcentrerade sjukvården. Utvecklingen går fort framåt och kunskap om dessa behandlingar blir allt viktigare för framtidens läkare.

Kursen belyser behovet av ett multidiciplinärt samarbete och interprofessionellt lärande, även internationellt, vid genomförandet av dessa behandlingar, då flera enheter/kliniker måste samverka med sina respektive expertområden för att nå goda resultat (såväl laboratoriespecifika som somatiska specialiteter, vuxen- och barnmedicin, samt paramedicinska och sociala kompetensområden). Kursen omfattar även samspelet mellan forskning och klinisk implementering av nya behandlingsmetoder i en patientgrupp med svåra sjukdomstillstånd, samt etiska dilemman som kan uppstå vid organdonation och i gränslandet mellan forskning och klinik.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten. 
Verksamhetsförlagd undervisning (VFU) i form av ronder och demonstrationer vid medicinska enheten för Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation (CAST). 
Studiebesök på forskningslaboratorium, aferes- och stamcellenhet, samt GMP-enhet (good manufacturing practice).

Examination

Obligatorier:  
Seminarium, Demonstrationer, VFU, Grupparbete.

Examination: 
Muntlig examination i form av examinerande seminarier (kliniska fall och etik). 
Muntlig examination i form av presentation av vetenskaplig litteraturgranskning.

Studenternas förvärvade färdighet och förmågor examineras muntligt i grupp samt genom uppvisade kunskaper och förståelse vid seminarieundervisning samt vid redovisning och diskussion av vetenskaplig artikel.

Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline, bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag
från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges sista gången VT2024. Kursen ersätts inte med annan kurs då programmet avvecklas. Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare 3 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Skriftlig examination och obligatorier enligt denna kursplan ges sista gången VT25. Datum meddelas genom kurswebb

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet. Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

* Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex känna till, identifiera),
S2) sammansatta (ex redogöra för, beskriva),
S3) relaterade (ex analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Aktuell vetenskaplig litteratur