Kursplan för

Gynekologisk endokrinologi och fertilitet, 7,5 hp

Gynecologic endocrinology and fertility, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
2LK174
Kursens benämning
Gynekologisk endokrinologi och fertilitet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Medverkande institutioner
  • Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2022-12-01
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling, samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom gynekologisk endokrinologi och reproduktionsmedicin. Kursen är en fördjupning till kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (Tema 6) på läkarprogrammet.
 
Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- förstå och redogöra för olika tillstånd som orsakar primär och sekundär amenorré, kvinnlig och manlig infertilitet, förändrad könsutveckling och gynekologiska missbildningar samt diskutera utredning och behandling av dessa tillstånd (S3)
- teoretisera och analysera etiska problem i samband med handläggning av kvinnlig och manlig infertilitet, tillstånd med förändrad könsutveckling samt könsdysfori (S4)

Färdigheter
Studenten ska kunna
- utföra och bedöma gynekologiskt och somatiskt status, samt kunna tolka resultat av anamnes, status, hormonanalyser och andra undersökningar utifrån ett differentialdiagnostiskt synsätt hos patienter inom gynekologisk endokrinologi (M2)
- söka och värdera vetenskaplig information från olika databaser och sammanfatta evidens inom ett område (M4) 

Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursens ämnesmässiga kärna utgörs av gynekologisk endokrinologi och reproduktionsmedicin integrerat med basal och klinisk endokrinologi, genetik och andrologi.
 
Kursen omfattar träning i att bedöma komplexa frågeställningar avseende hormonstörningar, fertilitetsproblem, kromosomavvikelser och gynekologiska missbildningar samt att utifrån hormonprofiler och annan utredning ge förslag på diagnos och behandling av olika tillstånd. Kursen omfattar också kunskap om kvinnlig och manlig infertilitet, tillstånd med förändrad könsutveckling samt könsdysfori bland annat inom idrotten.
 
Fokus kommer att ligga på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika specialmottagningar och enheter. Genom VFU fördjupas kunskaper i handläggning av olika patientgrupper samt erbjuds träning i praktiska färdigheter inklusive gynekologisk undersökning. Vidare ingår seminarier med diskussion utifrån specifika patientfall.
 
Professionellt förhållningssätt med hänsyn till kön, etnicitet, kultur, religion och sexualitet kommer att belysas kontinuerligt. I kursen tränas studenterna i att förstå hur egna värderingar och attityder till kön, kultur, religion och sexualitet påverkar bemötande och omhändertagande av patienter och deras anhöriga.

I kursen ingår ett vetenskapligt inriktat projektarbete, i grupp eller enskilt, utifrån en klinisk frågeställning med en djupgående litteraturgenomgång enligt principerna för evidensbaserad medicin.

Arbetsformer

VFU i form av kliniska placeringar. Seminarier och föreläsningar. Projektarbete med avslutande skriftlig och muntlig redovisning för övriga studenter och lärare.

Examination

Obligatorier:
VFU och seminarier. Gruppdiskussioner utifrån patientfall med formativ bedömning. Formativ fortlöpande bedömning av förhållningssätt.

Examination:  
Fortlöpande bedömning i VFU relaterat till kursmål.
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete i grupp med individuell bedömning av studentens prestationer.

Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vad gäller VFU har studenten rätt att genomgå dessa två gånger.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.
 
Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med, inom eller utom landet, genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. 

* Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur inom området inklusive riktlinjer och meta-analyser.

Gynekologi Bäckström, Torbjörn; Kjølhede, Preben Kirkegaard; Landgren, Britt-Marie
Problemorienterad gynekologi och obstetrik Bixo, Marie; Poromaa Sundström, Inger
Taylor, Hugh S.; Pal, Lubna; Seli, Emre Speroff's clinical gynecologic endocrinology and infertility