Kursplan för

Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning - fördjupningskurs i klinisk medicin och kirurgi, 7,5 hp

Acute and Chronic Abdominal Pain and Gastrointestinal Bleeding - Advanced Course in Clinical Internal Medicine and Surgery, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
2LK177
Kursens benämning
Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning - fördjupningskurs i klinisk medicin och kirurgi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Huddinge
Medverkande institutioner
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2023-04-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen "Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen "Hälsa i samhälle och miljö".
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU- tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska klara att utreda och handlägga både akut och kronisk gastrointestinal blödning, samt akut och kronisk buksmärta på ett disciplinövergripande sätt.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.
 
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- analysera och teoretisera kring de vanligaste differentialdiagnoserna samt handläggning av gastrointestinal blödning, oklar järnbristanemi, akut och kronisk buksmärta och föreslå rätt vårdnivå. (S4)
- beskriva utredning av misstänkt kronisk gastrointestinal blödning, järnbristanemi samt kronisk buksmärta samt diskutera differentialdiagnoser (S3)
- beskriva akuta diagnostiska metoder, diskutera deras styrkor och svagheter samt indikationer och kontraindikationer (S2)
- redogöra för etiologi och patofysiologi kring bakomliggande mekanismer vid gastrointestinal blödning och buksmärta (S2)

Färdigheter:
Studenten ska kunna
- tolka utredningsresultat och föreslå enklare farmakologisk behandling utifrån grundläggande förståelse för bakomliggande fysiologiska effekter (M3)
- söka litteratur och utvärdera diagnostiska metoder och behandlingar på ett evidensbaserat underlag (EBM)(M3).

Förhållningssätt:
Studenten ska
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Klinisk kurs där statusträning är en viktig del i VFU. Under avdelningsarbetet sker det kliniska arbetet symtomorienterat vilket medför övning i differentialdiagnostiskt tänkande. Avdelningsarbetet är viktigt för att befästa de teoretiska kunskaperna i praktiken.
 
I kursen ingår auskultation vid endoskopier, egen endoskopi på simulatorlab, patientsimulering, deltagande på gastrolab, vårdavdelning, klinisk bedside på avdelningen med utvalda fall, jour på kirurgakuten. Patologi- och röntgenrond.
 
I kursen är specialister från olika områden involverade i undervisningen: gastroenterologi, koagulations, mag-tarmkirurgi, interventionsradiologi, gynekologi, patologi, fysiologi, algologi, epidemiologi samt allmänmedicin.

Undervisningen utgår från patientfall. I en skriftlig fördjupningsuppgift ska patientfall samt frågeställningar beröra ett flertal prekliniska och kliniskt medicinska områden.

Arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Projektarbete. VFU, auskultation, fallbaserad undervisning i vården.

Examination

Obligatoriska moment:
Klinisk auskultation. Fallbaserad undervisning i vården. Seminarier. VFU.

Examination:
Muntlig och skriftlig examination av fördjupningsarbete.

Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enlig de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. 

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar relaterade till kursen