Kursplan för

Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård, 15 hp

Medical Science and Nursing in Medical Emergency Care, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT19 , VT20
Kurskod
2MV001
Kursens benämning
Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Medverkande institutioner
 • Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-11-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2018-10-17
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp (varav 15 hp examensarbete). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

Mål

Syfte
Kursens syfte är  att ge fördjupade kunskaper i avancerad klinisk omvårdnad inom specialistområdet medicinsk akutsjukvård.
 
Lärandemål
Moment 1: Omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård (6 hp)
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
 • självständigt identifiera, bedöma och hantera komplexa omvårdnadsbehov hos patienter inom medicinsk akutsjukvård
 • utifrån aktuell forskning och med fördjupade kunskaper inom medicinsk akutsjukvård analysera och reflektera kring komplexa omvårdnadsbehov hos den medicinska patienten samt identifiera egna behov av ytterligare kunskap
 • med utgångspunkt i begreppet personcentrerad vård analysera och reflektera  över patientens och närståendes välbefinnande och sitt eget förhållningssätt utifrån etiska principer, samhälleliga aspekter och mänskliga rättigheter
 • analysera och reflektera över patientsäkerhetsaspekter och interprofessionellt samarbete i patientens övergångar i vårdkedjan
Moment 2: Patofysiologi vid akuta medicinska tillstånd (4,5 hp)
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
 • analysera uppkomsten av akuta medicinska sjukdomstillstånd och relatera till patofysiologiska mekanismer.
 • förklara symtom, diagnostik, behandling och prevention vid akuta medicinska sjukdomstillstånd
Moment 3: Farmakologi (4,5 hp)
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
 • med vetenskapligt förhållningssätt förstå och tillämpa farmakodynamiska och farmakokinetiska principer vid läkemedelsbehandling inom specialistområdet
 • med vetenskapligt förhållningssätt uppnå effektiv och patientsäker läkemedelsbehandling genom att identifiera läkemedelsrelaterade problem, analysera bidragande faktorer samt föreslå förebyggande åtgärder vid akuta medicinska sjukdomstillstånd
 • beskriva och förstå principer för klinisk läkemedelsprövning ur ett vetenskapligt perspektiv
 • värdera elektroniska stödfunktioner till aktuell läkemedelsbehandling

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:

Omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård, 6.0 hp

Betygsskala: GU

 • Bedömning, prioritering, genomförande och utvärdering av omvårdnadsbehov och omvårdnadshandling vid akuta och komplexa medicinska sjukdomstillstånd
 • Tillämpning av sjuksköterskans kärnkompetenser inom medicinsk akutsjukvård
 • Patientens transition och delaktighet i vårdkedjan inom medicinsk akutsjukvård
 • Fältstudier inom akutsjukvård (ex ambulanssjukvård, akutmottagning, intensivvårdsavdelning, intermediär vårdavdelning, akut geriatrisk avdelning)


Patofysiologi vid akuta medicinska tillstånd, 4.5 hp

Betygsskala: GU

 • Akuta tillstånd vid hjärt-kärlsjukdom
 • Akuta tillstånd vid njursjukdom
 • Akuta respiratoriska tillstånd
 • Akuta tillstånd orsakade av infektion
 • Akuta neurologiska tillstånd
 • Akuta endokrinologiska tillstånd


Farmakologi, 4.5 hp

Betygsskala: GU

 • Specifik farmakologi med inriktning mot läkemedelsbehandling vid hjärt-kärlsjukdom och andra medicinska tillstånd
 • Uppföljning av läkemedelsbehandling samt läkemedelsgenomgång
 • Läkemedelsbiverkningar, interaktionsmekanismer och dess kliniska relevans
 • Monitorering vid läkemedelsbehandling         
 • Evidensbaserade elektroniska stödfunktioner


Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserade hjälpmedel samt fältstudier i klinik.

Kursen ges som distansutbildning med stöd av en nätbaserad lärplattform. I kursen ingår ca 8-9 fysiska träffar på kursorten plus fyra dagar med verksamhetsintegrerat lärande.

Verksamhetsintegrerat lärande är alltid obligatorisk, i övrigt hänvisas till kursschema där obligatoriska moment är angivna. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 Omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård; examineras med 1) en individuell skriftlig digital hemtentamen där studenten ska uppvisa förmåga att kunna bedöma, analysera och reflektera över komplexa omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar samt patientsäkerhetsrisker och interprofessionellt samarbete i den medicinska patientens vårdkedja samt 2) reflektionslogg över den medicinska patientens och närståendes välbefinnande och sitt eget förhållningssätt utifrån etiska principer och personcentrerad vård
 
Moment 2 Patofysiologi vid akuta medicinska tillstånd; examineras med skriftlig individuell tentamen, examinationen utgår från patientfall, fritextsvar och flervalsfrågor.
 
Moment 3 Farmakologi; examineras med 1) skriftlig individuell tentamen samt 2) individuell inlämningsuppgift.

För betyget godkänd krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat vid samtliga examinationer.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildningen fastställda riktlinjer.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Artiklar, länkar och ytterligare litteratur kan tillkomma utifrån föreläsares anvisningar och rekommendationer

Toverud, Kari C Klinisk omvårdnad. Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi Bolinder-Palmér, Inger
Akut vård ur ett patientperspektiv Almerud Österberg, Sofia; Nordgren, Lena
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Omvårdnad & medicin Ekwall, Anna; Jansson, Anna M.
Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis Fagerström, Lisbeth
Böttiger, Ylva; Eliasson, Erik; Lindh, Jonatan Att lyckas med läkemedel
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Lewis, Sharon Mantik; Bucher, Linda; Heitkemper, Margaret M.; Harding, Mariann
Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret