Kursplan för

Omvårdnad inom medicinsk vård, 7,5 hp

Nursing in Medical Care, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT21 , HT22
Kurskod
2MV002
Kursens benämning
Omvårdnad inom medicinsk vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-03-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Integrera kunskap från olika kunskapsområden samt identifiera, bedöma och förklara komplexa frågeställningar inom den medicinska vården
 • Ha kunskaper om internationella förhållanden och förutsättningar för hälsa och ohälsa och vara förberedd för arbete i en mångkulturell och internationell miljö

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Planera och leda evidensbaserad medicinsk vård i en interprofessionell kontext
 • Förklara samband mellan patienters upplevelse av symptom vid medicinska sjukdomar och försämring av sjukdomstillstånd
 • Initiera, genomföra och utvärdera vårdpedagogiska åtgärder, hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Självständigt utföra undersökningar och behandlingar inom medicinsk vård inklusive omvårdnad i livets slutskede
 • Visa förmåga att utifrån symptom och tecken tillämpa metoder för bedömning, prioritering, planering, behandling och utvärdering hos patienter med medicinska komplexa omvårdnadsbehov
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Värdera sitt behov av kunskap, ta ansvar för sin kunskapsutveckling och fortlöpande utveckla sin kompetens
 • Visa självkännedom och kritiskt tänkande som främjar ett professionellt och etiskt förhållningssätt 
 • Värdera och kritiskt granska omvårdnadens kvalitet inom specialistområdet medicinsk vård

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Verksamhetsförlagd utbildning inom medicinsk vård, 4.5 hp

Betygsskala: GU

 • Specialistsjuksköterskans ledarskap, kvalitets- och utvecklingsansvar
 • Interprofessionell kompetens
 • Kommunikation, information och patientens lärande
 • Vårdetiskt förhållningssätt
 • Komplexa omvårdnadsbehov och evidensbaserad omvårdnad hos patienter med medicinska sjukdomar
 • Symtombedömning och evidensbaserad omvårdnad vid medicinska sjukdomar
 • Egenvård och delaktighet
 • Sociokulturella aspekter i relation till den medicinskt sjuka patienten
 • Hantering av medicinskt eller medicintekniskt material
 • Riktlinjer, lagar och författningar


Evidensbaserad omvårdnad, vårdpedagogik och interprofessionell kompetens, 3.0 hp

Betygsskala: GU

 • Vårdpedagogik
 • Ledarskapsteorier
 • Teorier och begrepp relaterade till omvårdnad vid medicinska sjukdomar
 • Interprofessionellt lärande
 • Hälsa och ohälsa i en mångkulturell miljö


Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är verksamhetsförlagd utbildning (VFU), föreläsningar, litteraturstudier och seminarium. 
 
Deltagande i seminarium, studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 6 veckors halvtidsstudier och är förlagd inom medicinsk vård i Stockholms läns landsting, antingen vid mottagningsverksamhet, prehospital vård eller slutenvård. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 20 timmar/vecka (halvtidsstudier) varav ca 16 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och helgpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

För godkänd kurs krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda. Målen under rubriken Färdighet och förmåga och målet ”Visa självkännedom och kritiskt tänkande som främjar ett professionellt och etiskt förhållningssätt” bedöms under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Övriga mål bedöms vid examination av moment 2.

Moment 1. Under VFU utförs slutbedömning. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt BeVut. Vid risk för underkännande ska ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU- tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.
 
Moment 2. Examineras individuellt muntligt och skriftligt.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Övergångsbestämmelser

Om en student inte har fullgjort en kurs har studenten möjlighet att examineras enligt då gällande kursplan och kurslitteraturlista upp till två år efter förändring eller byte av kursplan och kurslitteraturlista.    

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur

Arman Rehnsfeldt, Maria; Rehnsfeldt, Arne Vårdande som lindrar lidande : etik i vårdandet
Johansson, Rune; Skärgren, Lars Vårdpedagogik och handledning
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik Andershed, Birgitta; Ternestedt, Britt-Marie; Håkanson, Cecilia
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Hinkle, Janice L. Brunner & suddarths textbook of medical-surgical nursing
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Wheelan, Susan A. Creating effective teams : a guide for members and leaders
Möller, Niklas; Petrini, Isabel; Gustavsson, Ulf Krig, tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa
Fördjupningslitteratur
Förutom rekommenderad litteratur ingår även vetenskapliga artiklar som studenten söker själv via KI-bibliotekets databaser.