Kursplan för

Medicinsk vetenskap - operationssjukvård, 7,5 hp

Medical Science - Operating Theater Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT20
Kurskod
2OT012
Kursens benämning
Medicinsk vetenskap - operationssjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Medverkande institutioner
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-03-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2018-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Mål

Kursens mål är att studenten med inriktning operationssjukvård på avancerad nivå når fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap ur ett livscykelperspektiv avseende: topografisk anatomi, patofysiologi,  mikrobiologi  samt farmakologi för att kunna delta i och kritiskt värdera patientvården inom operationssjukvård utifrån aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mål Moment 1
Topografisk anatomi, 1,5 högskolepoäng

Studenten skall ur ett livscykelperspektiv efter genomgången kurs kunna;
- beskriva och förklara topografi relevant för operationssjukvård.

Mål Moment 2
Patofysiologi, 2,5 högskolepoäng

Studenten skall efter genomgången kurs kunna;
- redogöra för sjukdomsmekanismer vid de vanligaste cancersjukdomarna och inflammatoriska tarmsjukdomarna,
- redogöra för korrekt och säkert omhändertagande av vävnadsprover i samband med kirurgiska ingrepp.

Mål Moment 3
Mikrobiologi, 2 högskolepoäng

Studenten skall med relevans för specialistområdet efter genomgången kurs kunna;
- beskriva samband mellan mikrobiologi och evidensbaserade aseptiska och hygieniska principer för att förhindra smittspridning och postoperativa infektioner av olika genes.

Mål Moment 4
Farmakologi, 1,5 högskolepoäng

Studenten skall med relevans för operationssjukvård efter genomgången kurs kunna;
- förklara och relatera olika läkemedel som används inom operationssjukvården till patientsäkerhet och olika miljöaspekter,
- identifiera och värdera elektroniska stödfunktioner utifrån aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet relaterat till aktuell läkemedelsanvändning. 

Innehåll

Kursen består av fyra moment:

Topografisk anatomi , 1.5 hp

Betygsskala: GU

Topografisk anatomi ur ett livscykelperspektiv.

Patofysiologi , 2.5 hp

Betygsskala: GU
  • Vanligt förekommande cancersjukdomar, 
  • inflammatoriska tarmsjukdomar,
  • lagar och författningar i relation till preparathantering/biologiska vävnadspreparat.

Mikrobiologi, 2.0 hp

Betygsskala: GU
  • Mikrobiologi och smittspridning,
  • aseptiska och hygieniska principer,
  • lagar och författningar,
  • perioperativ vårdmiljö; kontamination, desinfektion och sterilisering.

Farmakologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU
  • Läkemedel såsom lokal anestetika, antikoagulantia, cystostatika, kontrastläkemedel och bencement relevanta för operationssjukvård,
  • elektroniska stödfunktioner.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Arbetsformen syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion.

I kursen används följande arbetsformer:
- föreläsningar
- instuderingsfrågor
- gruppdiskussioner

Examination

Samtliga kursmoment examineras med skriftlig individuell tentamen

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur

Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Brehmer-Andersson, Eva Allmän patologi : en introduktion
Ericson, Elsy; Ericson, Thomas Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien Robertsson, Jakob
Basic pathology : an introduction to the mechanisms of disease. Lakhani, Sunil R.; Finlayson, Caroline J.; Dilly, Susan A.; Gandhi, Mitesh
Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag
Moore, Keith L.; Agur, A. M. R.; Dalley, Arthur F. Essential clinical anatomy