Kursplan för

Examensarbete i Psykologi, 15 hp

Degree project in Psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT12 , VT14 , VT15 , VT16 , VT18 , HT18 , VT19 , VT20 , VT21 , VT23
Kurskod
2PS013
Kursens benämning
Examensarbete i Psykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Psykologprogrammet
Datum för fastställande
2009-05-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-10-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Målet med kursen är att utveckla kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i psykologi och psykologisk metod genom att självständigt planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete om 15 hp i huvudområdet psykologi.

Vid kursens slut ska studenten kunna

 • söka i vetenskapliga databaser, extrahera relevanta publikationer samt granska, värdera och sammanfatta innehållet i publikationer med relevans för uppsatsens innehåll
 • urskilja och formulera en vetenskaplig problemställning inom huvudområdet psykologi med hänsyn till de resurser och tid som står till förfogande
 • självständigt definiera, analysera och diskutera undersökningsdesign och metod i förhållande till problemställning och med hänsyn till gällande forskningsetiska regler
 • självständigt söka, samla, värdera och tolka relevant information i relation till vetenskaplig frågeställning
 • självständigt i skriftlig form sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning, enligt det akademiska språk och vetenskapliga förhållningssätt som är praxis inom huvudområdet psykologi
 • självständigt i skriftlig form genomföra samt presentera i skriftlig form statistiska resultat enligt det akademiska språk som är praxis inom huvudområdet psykologi
 • i seminarieform självständigt kritiskt diskutera, värdera och argumentera kring egna och andras uppsatser utifrån relevans för ämnet samt utifrån metodologiska och etiska frågor.
 • visa förmåga att följa god forskningssed, följa etiska regler, visa redlighet i forskning och dokumentering liksom medvetenhet om det ansvar som åligger forskning som involverar människor
 • diskutera och förstå samarbetets betydelse för att uppnå kvalitet i forskningsprocessens olika delar
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Innehåll

Vid kursstarten väljer den studerande ett uppsatsämne inom huvudämnet psykologi. Uppsatsämnen fastställs av examinator i samråd med forskarkollegiet kring psykologprogrammet. Dessa uppsatsämnen kan exempelvis omfatta

 • genomförande, analys och rapportering av psykologiska experiment
 • analys och rapportering av avgränsade data från ett etablerat forskningsprojekt
 • psykometriska utvärderingar av psykologiska instrument
 • statistiska litteraturöversikter (meta-analys) av aktuell publicerad psykologisk forskning
 • sekundäranalys av publicerade data utifrån en ny frågeställning
 • vid synnerliga skäl och efter medgivande av examinator kan även narrativa litteraturöversikter godtas

Kursen inleds med utarbetandet av en arbetsplan för uppsatsarbetet. Här avgränsas och definieras uppsatsarbetet och en tidsplan upprättas. Samtidigt ges övningar i att söka vetenskaplig litteratur i bibliotekets databaser. Under handledning genomförs sedan uppsatsarbetet och studenten får pröva och utveckla ämnesrelevanta kunskaper och metodologiska färdigheter. Kursen avslutas med ett examinationsseminarium där uppsatsen ventileras.

Arbetsformer

I kursen ingår en introduktionsföreläsning om kunskaper kring uppsatsskrivande, en obligatorisk etikföreläsning, samt föreläsningar om litteratursökningar. Uppsatsen skrivs tillsammans med annan student på kursen. Eftersom ett av kursens mål är att träna samarbete kan examensarbetet endast skrivas individuellt då särskilda skäl föreligger, dock ska varje student på anmodan kunna redovisa sitt bidrag i den färdiga uppsatsen. Uppsatsarbetet ska göras under handledning och examineras via respondent- och opponentskap.

Föreslagna uppsatsämnen presenteras av kursledningen före uppsatskursens inledning men studenten uppmuntras och är fri att själv, i samtal med godkänd handledare, definiera ett uppsatsämne inom huvudområdet psykologi. Samtliga uppsatsämnen måste dock godkännas av examinator innan studenten kan påbörja uppsatsarbetet. 

Under uppsatskursens första dagar avgränsar och definierar studenter och handledare det exakta uppsatsämnet och en tidsplan definieras. Uppsatsämne och tidsplan presenteras i inledningen av kursen i ett separat seminarium, som är obligatoriskt. Under handledning ska sedan studenterna planera, genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete.

Det egna färdiga uppsatsarbetet redovisas i en vetenskaplig uppsats som ventileras under ett avslutande seminarium med opponent. Deltagande i uppsatsseminarium innebär förutom försvar av sin egen uppsats även att opponera på en annan vetenskaplig uppsats.

Examination

Uppnådda kursmål examineras genom framläggande av uppsatsen på ett uppsatsseminarium där uppsatsen, respondentskap och opponentskap utvärderas av examinator. Vid samarbete i par ska enskild student på anmodan kunna redovisa sina bidrag i uppsatsen, och vara aktiv i samtliga nedanstående delar av examinationen.

Kursen examineras på följande sätt:
a) skriftlig uppsats, ges betyget U eller G
b) respondentskap (försvar och diskussion av egen uppsats), ges betyget U eller G
c) opponentskap (på annans uppsats), ges betyget U eller G
d) obligatorisk närvaro på etikföreläsning
e) obligatorisk närvaro på seminarium vid vilket uppsatsämne och tidsplan presenteras

Handledare bedömer om uppsatsunderlaget har rimlig möjlighet att uppnå kriterier för betyget Godkänd (G) och kan läggas fram för ventilering på uppsatsseminarium. Seminariet är ett tillfälle för återkoppling och möjlighet att komplettera ges efter seminariet. När slutversion inlämnats till examinator meddelas betyg på uppsatsen.

Betyg på hel kurs
På kursen ges betyget U eller G. För G på kursen krävs G på examinationsuppgift a, b och c, samt fullgjorda obligatorier enligt schema.

Vid underkänt respondent- eller opponentskap (samt vid utebliven närvaro) kan skriftliga tilläggsuppgifter krävas av examinator.

Vid underkänd uppsats erhåller studenten viss handledning för att uppsatsen ska kunna få betyget 'Godkänd', vilket kan ske först efter ett nytt ventilationsseminarium. Inlämningstider för reviderad uppsats följer tidpunkter för gängse omtentamenstillfällen under påföljande termin, alternativt enligt överenskommelse med examinator.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Om uppsatsarbetet drar ut på tiden (längre än 1 termin från kursstart) kan studenten inte räkna med handledning av ursprunglig handledare, vilket kan begränsa möjligheten för studenten att slutföra uppsatsarbetet enligt ursprunglig plan.

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultatet och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

CODEX - samling av regler och riktlinjer för forskning
Kriterier för bedömning av examensarbeten. Fastställd 2017-05-29 Dnr: 1-563/2017
Mall för uppsatser samt KI:s kriterier för bedömning av examensarbeten nås via KI:s lärplattform.

Artiklar enligt handledares anvisningar samt all obligatorisk metodologisk litteratur som förekommit på kurser som föregått denna kurs.

Fördjupningslitteratur

Bem, D.J Writing a review article for Psychological Bulletin Sid 172-177. Artikeln ingår tillsammans med ett 30-tal andra artiklar i den senaste eller i tidigare upplagor av Kazdin, A.E (Ed), Methodological Issues and Strategies in Clinical Research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association
Kazdin, A.E Preparing and Evaluating Research Reports Sid 228-237. Artikeln ingår tillsammans med ett 30-tal andra artiklar i den senaste eller i tidigare upplagor av Kazdin, A.E (Ed). Methodological Issues and Strategies in Clinical Research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association
Kazdin, Alan E. (ed) Methodological issues & strategies in clinical research
Kazdin, Alan E. Research design in clinical psychology
Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style
Skriva referenser enligt APA systemet
Rosenthal, R Writing meta-analytic reviews: Psychological Bulletin, 118 Sid 183-192. Artikeln ingår tillsammans med ett 30-tal andra artiklar i den senaste eller i tidigare upplagor av Kazdin, A.E (Ed), Methodological Issues and Strategies in Clinical Research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association
Strunk, William; White, E. B. The elements of style
Wilkinson, L Statistical methods in psychology journals: : Guidelines and explanations
Söka och värdera information
Svenska skrivregler