Kursplan för

Självkännedom och kliniska färdigheter, 4,5 hp

Self awareness and clinical skills, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT18 , HT19 , HT20 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS017
Kursens benämning
Självkännedom och kliniska färdigheter
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-05-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-5 omfattande 150 hp samt 7,5 hp från ordinarie kurs på termin 6.

Mål

Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna

Vad gäller färdighet och förmåga

  • visa fördjupade färdigheter i icke-verbal och verbal kommunikation med patienter
  • visa acceptans, omtanke och respekt för en patient och dennes upplevelser
  • på ett empatiskt sätt arbeta utifrån patientens mål och värderingar
  • visa fördjupade kliniska, praktiska färdigheter i psykologiskt behandlingsarbete
  • visa kunskap om faktorer som påverkar yrkesverksamma psykologers välbefinnande i arbetslivet samt metoder som kan förstärka den egna motståndskraften mot stress och andra påfrestningar.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera utifrån såväl behandlar- som patientperspektiv kring kliniska situationer
  • visa medvetenhet om och reflektera över etiska och juridiska aspekter i kliniska situationer
  • tillämpa ett professionellt förhållningssätt genom att vara medveten om och reflektera över egna värderingar och antaganden och hur dessa kan påverka psykologiskt behandlingsarbete
  • reflektera kring jämställdhets- och mångfaldsaspekter av relevans för psykologiskt behandlingsarbete
  • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga.

Innehåll

Tema 1, Eget utvecklingsarbete
Studenten formulerar tillsammans med gruppledaren inom kursens första tema ett område för egen beteendeförändring. Under kursen kommer sedan studenten tillämpa förändringstekniker utifrån inlärningsteori och kognitiv teori. I temat ingår att studenten aktivt arbetar med hemuppgifter och tar en aktiv och engagerad roll i de andra gruppdeltagarnas arbete.

Tema 2, Färdighetsträning och klinisk tillämpning av terapeutiska tekniker
Inom kursens andra tema tränar studenten färdigheter relaterade till patientarbete. I färdighetsträningen betonas reflektion över potentiellt utmanande situationer vid psykologiskt behandlingsarbete, samt resonemang kring hur man skapar och stärker terapeutisk allians med en patient. Vidare diskuteras ett professionellt förhållningssätt i enlighet med juridiska och etiska aspekter och utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Tema 3, Hållbarhet som psykolog
Kursens tredje tema handlar om förutsättningar för välbefinnande i arbetslivet. Gruppen diskuterar organisatoriska faktorer som kan verka som risk- respektive skyddsfaktorer för yrkesverksamma psykologers välbefinnande och fortsatta utveckling. Studenterna introduceras även till metoder som kan förbättra den egna motståndskraften mot stress och andra påfrestningar.

Arbetsformer

Kursen innefattar ett obligatoriskt inledande individuellt möte mellan gruppledaren och studenten samt tolv kurstillfällen i smågrupper bestående av ca sex-åtta studenter/ grupp som träffas kontinuerligt under terminen. Av studenten krävs aktiv närvaro vid minst 90% av gruppträffarna, samt genomförande av löpande inlämningsuppgifter. Undervisning och handledning sker av lärare som är legitimerad psykolog. Innehållet knyter an till och fördjupar på ett kliniskt-praktiskt sätt kursen Klinisk psykologi 2, som ges parallellt.

Tema 1: Studenten arbetar aktivt med hemuppgifter relaterade till de tekniker som är aktuella inom det egna området för beteendeförändring. Kursdeltagarnas arbete med beteendeförändring diskuteras vid kursträffar i större eller mindre grupp. Studenten förväntas ta en aktiv och engagerad roll i diskussionerna.

Tema 2: Studenten tränar färdigheter relaterade till psykologiskt behandlingsarbete i rollspel och reflekterar över dessa färdigheter i större eller mindre grupp. Därutöver får studenterna återkoppling på sina färdigheter av gruppledaren, och ger också återkoppling. Hemuppgifter bestäms och följs upp av gruppledaren.

Tema 3: Studenten deltar i gruppens diskussioner och praktiska övningar vid kursträffar. Hemuppgifter bestäms och följs upp av gruppledaren.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) obligatoriska veckovisa inlämningsuppgifter i förhållande till kursens tre teman
b) obligatorisk aktiv närvaro (muntliga reflektioner och deltagande i rollspelsövningar) vid minst 90% av gruppträffarna
c) avslutande inlämningsuppgift i vilken studenten reflekterar över erfarenheter från kursen. Uppgiften ges betyget U eller G.

På kursen ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på kursen krävs fullgjorda obligatorier, samt betyget G på den avslutande inlämningsuppgiften c.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Antalet gånger en student har rätt att delta/ genomgå kursen är begränsat till två (2) gånger.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar och annan läsning tillkommer enligt anvisningar, de nås via KI:s lärplattform.

Dennhag, Inga Makt och psykoterapi