Kursplan för

Statistik och metod, 4,5 hp

Statistics and methodology, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT17 , VT18 , VT22
Kurskod
2PS020
Kursens benämning
Statistik och metod
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-11-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2017-11-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna. Kursen förutsätter således att alla föregående kursers statistik och metodpoäng är avklarade.

Mål

Målet med kursen är för studenten att fördjupa och utveckla sina färdigheter i psykologisk metod.

Vid kursens slut ska studenterna kunna:
• med hög grad av självständighet planera, utföra, tolka och besvara frågor om multivariata analyser
• med hög grad av självständighet planera utföra, tolka och besvara frågor om kvalitativa analyser

Innehåll

På del 1 av kursen repeteras/konsolideras/fördjupas kunskaper och färdigheter i multivariata statistiska analyser (t.ex. regressionsanalys och variansanalys).

På del 2 av kursen behandlas kvalitativa metoder och studenten får öva sig i att planera, utföra och tolka resultaten från kvalitativa analyser.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och vetenskapliga rapportskrivningar.

Examination

Uppnådda kursmål examineras genom
(a) en skriftlig examen vid slutet av kursen om multivariat statistisk analys som kan ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 
(b) två inlämningsuppgifter/rapporter: Rapport 1 avseende multivariat statistisk analys och Rapport 2 avseende kvalitativ metod. Rapport 1 skrivs individuellt och rapport 2 skrivs antingen individuellt eller i grupp. Var och en av dessa inlämningsuppgifter kan erhålla något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

För betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på alla tre ovan beskrivna examinationsdelar. För betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen krävs att man har betyget Väl Godkänd på minst två av de tre examinationsdelarna.
Betygskriterier för samtliga tre examinationsdelar meddelas innan kursstart.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:
Student som ej har fått godkänt resultat efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer. 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultatet och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

All obligatorisk metodologisk litteratur som förekommit på kurser som föregått denna kurs. Studenten förväntas ha repeterat denna litteratur inför kursen, t.ex. genom repetition av Kimmo Sorjonens internetbaserade föreläsningar på termin 1-3. Se studiehandledning för vilka centrala kunskaper som krävs inför kursstart.

Handouts och inspelade föreläsningar.

Langemar, Pia Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig